مقاله بررسی ماکروبنتوزها و شاخص های فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای پرورش میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی شیف – بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ماکروبنتوزها و شاخص های فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای پرورش میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی شیف – بوشهر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوشهر
مقاله شیف
مقاله میگوی پاسفید غربی
مقاله ماکروبنتوزها
مقاله فاکتورهای فیزیکی و شیمیای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارنسب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: پذیر خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی ماکروبنتوزها و شاخص های فیزیکی و شیمیایی آب در استخرهای پرورش میگوی پاسفیدغربی طی ماه های تیر لغایت مهر در سایت پرورش میگوی شیف واقع در بخش مرکزی استان بوشهر از سه استخر ۱ هکتاری نسبت به جمع آوری نمونه رسوب و اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما، اکسیژن محلول، شوری و pH و مواد مغذی شامل فسفات کل، نیترات، نیتریت و آمونیاک اقدام شد. برای شناسایی بنتوزهای رسوبات، با استفاده از یک دستگاه نمونه بردار بنتوزگراب با سطح پوشش ۲۵۰ سانتی مترمربع نمونه برداری از کف استخرهای پرورشی انجام و نمونه ها به آزمایشگاه پژوهشکده میگوی کشور منتقل گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مهمترین ماکروبنتوزها شامل سه گروه اصلی یعنی شکم پایان (Gastropods)، دوکفه ای ها (Bivalves) و پرتاران (Polycheta) بود. همچنین میانگین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما، اکسیژن محلول، شوری و pH و مواد مغذی از جمله فسفات کل، نیترات، نیتریت و آمونیاک نیز گزارش می گردد. نتایج به دست آمده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی، نشان داد که ضریب همبستگی میان اکسیژن با میانگین وزن و طول منفی و کاملا معنی دار بود (P<0.05). قابل ذکر است که آزمون چند متغیری در رابطه با فاکتورهای کیفیت آب مشخص کرد که یک رابطه همبستگی منفی معنی دار میان فسفات کل و میانگین وزن و طول وجود دارد (P<0.05). همچنین میان نیترات و میانگین وزن و طول میگوها در طول دوره پرورش یک رابطه همبستگی معنی دار مثبت مشاهده شد (P<0.05). نتایج حاصل از بررسی و شناسایی کفزیان در استخرهای پرورشی تحت مطالعه بیانگر فقر جمعیت بنتوزی در سیستم های مذکور بود.