مقاله بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی) از صفحه ۵۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجمه پذیری
مقاله آرایه های ادبی
مقاله آرایه های بیانی
مقاله هم ارزی
مقاله حافظ
مقاله زیبایی شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرکارحسن خان حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاید بتوان حافظ را شناخته ترین سراینده ایرانی در فرهنگ آلمانی دانست. با بودن برگردان های گوناگون و بسیار از دیوان او به زبان آلمانی، از جمله ترجمه های روکرت (کرینبورگ ۱۹۲۹)، پورگشتال، روزنتسوایگ، ول لبن و دیگران، هنوز این پرسش بجاست که آیا برگردان دوباره آن بایسته است. تنگناهای آیینی و و واهمه از فرمانروایی خونریز، هنرمند را در چنبره خود گرفتار کرده بود و او را پروانه بالندگی در موسیقی و هنرهای تجسمی یا نمایشی نمی داد، از این رو هنرمند هر چه را داشت در قالب کلام می ریخت؛ این همه راز آلودگی در شعر حافظ از این روی است. شعر حافظ هزارتویی را می ماند که درآمدن از آن را «تعبیه هزار شعبده» می باید. آشنایی با زبان گرچه مهمترین پایه برای ترجمه هر متنی است، اما بسنده برای برپا کردن بنای ترجمه نیست. جستار پیش رو در پی آن است که از سویی با سنجش برگردان هایی از دیوان او راهی برای ترجمه شعر حافظ بیابد، ترجمه ای که هم عناصر شعری و زیبایی شناختی را به دیده بگیرد و هم گفته شاعر را تا آنجا که شدنی است بی کم و کاست فراروی خواننده آلمانی بگذارد و از دیگرسو انگیزه دوم از پیش کشیدن این گفتار، نشان دادن لزوم برگردان دوباره دیوان است.