مقاله بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در کاهش بار آلی شیرابه مرکز دفن شهر قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در کاهش بار آلی شیرابه مرکز دفن شهر قم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارآلی
مقاله COD
مقاله تصفیه شیرابه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکوتیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ایزانلو حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مصرقانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شیرابه حاصل از دفن مواد زاید جامد شهری فاضلابی قوی با مواد سمی خطرناک است و بایستی با انتخاب یک روش ساده، اقتصادی، سازگار با محیط زیست و ویژگی های شیرابه، تصفیه شود. هدف از این تحقیق تعیین کارایی فرایند انعقاد الکتریکی درحذف بار آلی شیرابه مراکز دفن مواد زاید جامد شهری شیرابه شهر قم بود.
روش بررسی: این مطالعه به صورت تجربی در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت پایلوت در سیستم ناپیوسته در بازه زمانی بهار تا زمستان ۱۳۸۹ انجام شد. مخزنی با جنس پلکسی گلس به حجم موثر۰٫۷  لیتر، حاوی ۹ الکترود صفحه ای آلومینیومی به یک منبع تغذیه جریان مستقیم (۱۰ تا ۶۰ ولت، ۱ تا ۵ آمپر) متصل شد. نمونه ها هر ۱۰ دقیقه از میانه راکتور جهت اندازه گیری CODو TSS جمع آوری و طبق روش آمده در کتاب استانداردمتد مورد آزمایش قرار گرفت. تاثیر شدت جریان الکتریکی (۵۲,۰۸,۶۹,۴۴ mA/cm2)، زمان واکنش (۱۰ تا 60 دقیقه)، پتانسیل الکتریکی (۱۰ تا ۶۰ ولت) به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازده فرایند، مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها: راندمان حذف COD در پتانسیل الکتریکی ۶۰ ولت، مدت زمان ۶۰ دقیقه، دانسیته جریان ۵۲٫۰۸ mA/cm2 و ۶۹٫۴۴ به ترتیب برابر با ۴۸٫۷% و ۷۷٫۴% بود. راندمان حذف TSS در پتانسیل الکتریکی ۶۰ ولت، مدت زمان ۶۰ دقیقه و دانسیته جریان ۶۹٫۴۴ mA/cm2 برابر با ۷۲٫۱% بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق بهترین راندمان حذف COD پس از یک ساعت زمان تماس در پتانسیل الکتریکی ۶۰ ولت و دانسیته جریان۶۹٫۴۴mA/cm2 ، %۷۷٫۴ بود. میزان انرژی الکتریکی مصرفی در این حالت ۴۳۱٫۲۶kWh/kg بود. این مطالعه نشان داد فرایند انعقاد الکتریکی روشی موثر برای کاهش میزان COD شیرابه جایگاه دفن مواد زاید شهری است.