مقاله بررسی کارایی سه نسخه از نرم افزار طراحی شده جهت شناسایی اثر مچ باند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۷۰ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی سه نسخه از نرم افزار طراحی شده جهت شناسایی اثر مچ باند
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال
مقاله اثر مچ باند
مقاله پوسیدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موعودی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی فر سینا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: بیژنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عموزاده عمران مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در تصاویر پانورامیک دیجیتال، در مرز بین پرکردگی و عاج دندانهای با پرکردگی آمالگام، ممکن است نوار رادیو لوسنتی مشاهده گردد که همان مچ باند (خطای بینایی) می باشد و میتواند با پوسیدگی ثانویه اشتباه شود. هدف از این مطالعه بررسی کارایی سه نسخه از نرم افزار طراحی شده جهت شناسایی مچ باند و پوسیدگی می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه ۲۳۳ دندان خلفی دارای پرکردگی آمالگام II و Class I در ۴۰ کلیشه پانورامیک دیجیتال انتخاب شدند. تصاویر توسط ۳ رادیولوژیست فک و صورت، مشاهده شده و در مورد وجود پوسیدگی، وجود اثرمچ باند و عدم وجود پوسیدگی در دندانها به توافق رسیدند. تمام نمونه ها در سه نسخه (version A, B, C) از نرم افزار طراحی شده جهت شناسایی پوسیدگی و مچ باند، به طور جداگانه بررسی شدند.
یافته ها: طبق توافق ۳ مشاهده گر از ۲۳۳ نمونه، ۱۷۸ دندان دارای اثر مچ باند و ۲۳ دندان دارای پوسیدگی و ۳۲ دندان سالم تشخیص داده شدند. میزان حساسیت و ویژگی و نسبت درستنمایی مثبت و نسبت درستنمایی منفی در شناسایی مچ باند برای version A به ترتیب ۹۴% و ۱۱% و ۱٫۰۵ و ۰٫۵۷ و برای ۷۹% version B و ۴۷% و ۱٫۵۰ و ۰٫۴۴ و برای %۸۲ version C و ۴۷% و ۱٫۵۶ و ۰٫۳۸ بوده است. میزان حساسیت و ویژگی و نسبت درستنمایی مثبت و نسبت درستنمایی منفی در تشخیص پوسیدگی برای %۱۳ version A و ۹۶% و ۳٫۴۲ و۰٫۹۰  و برای %۵۷ version B و ۹۳% و ۷٫۹۱ و ۰٫۴۷ و برای %۷۰ version C و ۹۱% و ۷٫۶۹ و۰٫۳۳ بوده است. بنابراین دقت تشخیصی version C در هر دو مورد تشخیص وجود پوسیدگی و نیز مچ باند بیشتر از دو version دیگر می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر این نرم افزار می تواند جهت تشخیص مچ باند و افتراق آن از پوسیدگی کمک کننده باشد.