مقاله بررسی قدرت اجتماعی مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی ارباب رجوع (مورد مطالعه ادارات دولتی شهر خلخال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۶۶ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی قدرت اجتماعی مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی ارباب رجوع (مورد مطالعه ادارات دولتی شهر خلخال)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایتمندی ارباب رجوع
مقاله قدرت قانونی
مقاله قدرت تخصصی
مقاله قدرت پاداش
مقاله قدرت اجبار
مقاله قدرت مرجعیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی چوبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی دمدل مقصود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی قدرت مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی ارباب رجوع در ادارات دولتی شهر خلخال می پردازد. متغیر وابسته در این پژوهش عبارتند از رضایتمندی ارباب رجوع و متغیر مستقل قدرت مدیریت است که با ابعاد قدرت قانونی، قدرت پاداش، قدرت تخصصی، قدرت اجبار و قدرت مرجعیت مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور بررسی رضایتمندی ارباب رجوع در شهر خلخال، ۳۲۰ نفر ارباب رجوع انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و سهمیه ای انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام پذیرفته است که داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جنسیت با رضایتمندی ارباب رجوع و رابطه معنی دار بین قدرت مدیریت با رضایتمندی ارباب رجوع از ادارات دولتی شهر خلخال می باشد.