مقاله بررسی قابلیت چند گونه اکالیپتوس در جذب عناصر سنگین و ذخیره آنها در برگ ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۳۵۷ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی قابلیت چند گونه اکالیپتوس در جذب عناصر سنگین و ذخیره آنها در برگ ها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکالیپتوس
مقاله عناصر سنگین
مقاله خاک
مقاله تجزیه گیاهی
مقاله آلایندهای نفتی
مقاله جنگلکاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سردابی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صالحه شوشتری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بانج شفیعی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: طغرایی نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درختان به عنوان عناصر زنده در اکوسیستم قادر هستند از طریق تنفس و جذب از طریق ریشه و همچنین فتوسنتز و سایر اعمال حیاتی، بخشی از مواد آلاینده را به مواد غیر مضر تبدیل نمایند و بخشی از آن را نیز در درون بافتهای خود ذخیره کرده و از تراکم و شدت آنها در هوا و خاک بکاهند. هدف از این تحقیق بررسی قابلیت اکالیپتوس ها در جذب آلاینده هاست. در این تحقیق ابتدا پنج محل اجرای طرح در مناطق آلوده استانهای خوزستان و بوشهر شناسایی و انتخاب شدند و در مرکز آنها نمونه برداری خاک از سه عمق مختلف انجام شد. آزمایش خاکشناسی علاوه بر نه عنصر سنگین، شامل ۱۲ خصوصیت فیزیکی و شیمیایی بود. گونه های اکالیپتوس مورد آزمایش عبارت بودند از: E. camaldulensis، E. camaldulensis 9616،E. microtheca و E. sargentii  که در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار کاشته شده بودند. قبل از نمونه برداری برگها، از هر کرت سه درخت نمونه بهصورت تصادفی انتخاب شدند. نمونه برداری برگ در چهار جهت جغرافیایی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روشهای تجزیه واریانس و آزمون یک طرفه دانکن و توسط برنامه های کامپیوتری Excell و SAS انجام شد. بهترین عرصه های تحقیقاتی از نظر جذب آلاینده ها در توده های کاشته شده اکالیپتوس، به ترتیب اهمیت عبارتند از: دزفول، عیسوند، شوشتر، کرخه و کاکی. بهترین عملکرد گونه ها با توجه به عرصه تحقیقاتی مربوطه عبارت بودند از:
گونه E. microtheca در کرخه و شوشتر در درجه اول و در دزفول و عیسوند در درجه دوم
۲- E. camaldulesis 9616
E. camaldulensis -3 و E. sargentii