مقاله بررسی قابلیت شکارگری کفشدوزک (Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته، (Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۳۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی قابلیت شکارگری کفشدوزک (Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته، (Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسیل معمولی پسته
مقاله کارایی
مقاله واکنش تابعی
مقاله Hippodamia variegata

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سمیع محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان کامران
جناب آقای / سرکار خانم: بصیرت مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer، یک آفت اقتصادی در بین پسیل های موجود در باغ پسته می باشد. گسترش و طغیان این آفت، تشخیص و به کارگیری روش های کنترل غیرشیمیایی، به ویژه کنترل بیولوژیک را ایجاب می کند. کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) یکی از شکارگر های توانا در باغ های پسته است. این شکارگر همه چیز خوار بوده و از شته ها و پسیل ها تغذیه می کند. در این پژوهش، میانگین تغذیه روزانه سنین مختلف لاروی و حشرات کامل و واکنش تابعی این کفشدوزک با تغذیه از پوره های سن چهار پسیل معمولی پسته در دو دمای ۲۵ و ۳۰ درجه سلسیوس و تاثیر تراکم میزبان بر میزان تخم ریزی کفشدوزک در شرایط کنترل شده با دمای ثابت ۱±۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۵۵ درصد و دوره روشنایی: تاریکی ۱۶:۸ ساعت بررسی شد. نوع واکنش تابعی به وسیله رگرسیون لجستیک و پارامترهای واکنش تابعی با استفاده از رگرسیون غیرخطی تعیین شد. نتایج نشان داد که واکنش تابعی روی تراکم های مختلف شکار در دو دمای مذکور از نوع دوم است. مقادیر قدرت جستجو (a) و زمان دست یابی (Th) در دمای ۲۵ درجه سلسیوس به ترتیب ۰٫۰۱۲±۰٫۰۸۸ بر ساعت و ۰٫۰۱۱±۰٫۰۶۴۷ ساعت و برای دمای ۳۰ درجه سلسیوس به ترتیب ۰٫۰۳۱±۰٫۱۹۵ بر ساعت و ۰٫۰۵۶±۰٫۰۶۹۸ ساعت برآورد شد. اثر دما و تراکم بر میزان شکارگری معنی دار بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این کفشدوزک احتمالا می تواند گزینه مناسبی برای کنترل بیولوژیک پسیل معمولی پسته در برنامه مدیریت تلفیقی آفات در باغ های پسته باشد.