مقاله بررسی قابلیت تحمل به آب دریا و فعالیت آنزیم Na+, K+-ATPase در طی مراحل مختلف رشد (پار و اسمولت) بچه ماهیان آزاد دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۱۴ تا ۴۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی قابلیت تحمل به آب دریا و فعالیت آنزیم Na+, K+-ATPase در طی مراحل مختلف رشد (پار و اسمولت) بچه ماهیان آزاد دریای خزر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Salmo trutta caspius
مقاله تنظیم اسمزی
مقاله آنزیم Na+, K+-ATPase

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بورانی محمدصیاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق بمنظور تعیین مراحل پار و اسمولت و تعیین اندازه ای از بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler,1877) جهت تحمل آب دریای خزر انجام گرفت. در این تحقیق از ۴ گروه وزنی ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ گرمی در سه تیمار شوری آب دریا (۱۱-۱۱٫۵ در هزار)، آب ساحل (۷ در هزار) و آب شیرین و با ۳ تکرار استفاده شد. متوسط فشار اسمزی بچه ماهیان ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ گرمی در زمان صفر بترتیب معادل ۳۰۱±۷٫۱، ۳۳۴٫۷±۱۴٫۶، ۳۰۷٫۷±۶ و ۳۳۱٫۳±۸٫۷ میلی اسمول در لیتر و متوسط فشار اسمزی پس از ۲۴۰ ساعت ماندگاری در آب دریای خزر بترتیب ۳۴۶٫۵±۱۳٫۴ ۳۲۵٫۳±۶٫۷، ۳۲۱±۹ و ۳۲۹±۰٫۵۳ میلی اسمول در لیتر محاسبه گردید. آبشش بچه ماهیان ۵ گرمی، سطح پایینی از فعالیت آنزیم Na+, K+-ATPase (بر اساس روش غیرمستقیم سنجش فسفر معدنی آزاد شده از ATP) به میزان ۳٫۲ تا ۶٫۱ میکرومول فسفات/ میلی-گرم پروتئین در ساعت را نشان داد. در همه گروههای وزنی میزان فعالیت آنزیم فوق در بچه ماهیان موجود در آب دریا بیش از میزان فعالیت آنزیم فوق در آب ۷ در هزار بود. در گروه ۱۰ گرمی در زمان صفر (قبل از مقابله با آب خزر) سطح بالایی از آنزیم مشاهده شد که دارای اختلاف معنی دار با گروه وزنی ۲۰ گرمی بود (P<0.05). این وضعیت را می توان به تغییرات متابولیک و گذار به شرایط آمادگی برای مهاجرت نسبت داد (مطابقت با تعریف پار- اسمولت). در صورتیکه بچه ماهیان ۱۵ و ۲۰ گرمی این مرحله را پشت سر گذاشته و ویژگیهای مرحله اسمولت را نشان می دهند.