مقاله بررسی فیلوژنتیک تایپینگ سویه های اشریشیا کلی جداشده از عفونت های ادراری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروبی از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی فیلوژنتیک تایپینگ سویه های اشریشیا کلی جداشده از عفونت های ادراری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیا کلی
مقاله فیلوژنتیک تایپینگ
مقاله عفونت دستگاه ادراری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتبارزاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عشاقی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمظفری نور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عفونت های دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است که اشریشیا کلی مهم ترین عامل ایجاد کننده این عفونت هاست. آنالیزهای فیلوژنتیکی نشان داده است که سویه های اشریشیا کلی در چهار گروه فیلوژنتیک (A، B1، B2 و D) تقسیم می شوند. هدف از این پژوهش تعیین گروه های فیلوژنتیک اشریشیا کلی های جداشده از عفونت های ادراری بود.
روش بررسی: این مطالعه بر روی اشریشیا کلی های جداشده از کشت ادرار بیماران مشکوک به عفونت ادراری انجام شد. از آزمون های بیوشیمیایی و میکروبی جهت تعیین هویت باکتری های جداشده استفاده شد. طبقه بندی گروه های فیلوژنتیک سویه های اشریشیا کلی با استفاده از تکنیک Multiplex PCR دو ژن ( chuAوyjaA ) و یک قطعه از (TSPE4 .C2) DNA انجام شد. بعد از الکتروفورز، سویه ها بر اساس حضور یا عدم حضور ژن ها و قطعه DNA در گروه های فیلوژنتیک قرار گرفتند.
یافته ها: از ۱۰۰ سویه اشریشیا کلی شناسایی شده، شایع ترین گروه های فیلوژنتیک شناسایی شده (%۶۵) B2، (%۱۹) D و (%۱۶) A بودند. اما در هیچ کدام از نمونه های مورد بررسی گروه B1 شناسایی نشد. بر طبق یافته های این تحقیق سویه های بیماری زای خارج روده ای اشریشیا کلی جداشده از عفونت های دستگاه ادراری بیشتر متعلق به گروه فیلوژنتیک B2 بودند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که روش مولکولی فیلوژنتیک تایپینگ بر پایه PCR ژن ها و قطعه DNA روشی ساده و سریع در تایپینگ سویه های اشریشیا کلی است. همچنین این تکنیک جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به پاتوژنز عفونت ها، کنترل عفونت های بیمارستانی و مطالعات اپیدمیولوژیکی کاربرد دارد.