مقاله بررسی فیتوشیمیایی عصاره حاصل از بخش های هوایی (گل، برگ و ساقه) گیاه Verbascum cheirantifolium BOISS در دامنه های کوه دنا، ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فیتوشیمیایی عصاره حاصل از بخش های هوایی (گل، برگ و ساقه) گیاه Verbascum cheirantifolium BOISS در دامنه های کوه دنا، ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله (BOISS Verbascum cheirantifolium)
مقاله کوه دنا
مقاله GC-MS
مقاله فیتوشیمیایی
مقاله عصاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان وحید
جناب آقای / سرکار خانم: وهابی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فضیلتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی میمند فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در علم پزشکی درمان بیماری ها به کمک داروهای گیاهی از موضوعات چالش برانگیز و مهم است.هدف از این مطالعه بررسی ترکیبات شیمی ایی عصاره حاصل از بخش های هوایی (گل، برگ و ساقه) گیاه Verbascum cheirantifolium BOISS بود. اندام های هوایی (گل، برگ و ساقه) گیاه به صورت جداگانه از مهم ترین رویشگاه آن در دامنه های کوه دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد در تیر ماه ۱۳۹۰ جمع آوری شد و پس از خشک شدن اندام های هوایی در سایه عصاره آنها به روش هضم استخراج گردید. ترکیبات شیمیایی عصاره ها به کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به طیف سنج جرمی ((GC-MS تجزیه و شناسایی شدند. در مجموع ۱۸، ۱۶ و ۱۸ ترکیب به ترتیب در عصاره حاصل از اندام های گل، برگ و ساقه شناسایی گردید. ترکیبات عمده شناسایی شده از عصاره گل شامل، ۱-Tert-buthoxy-5-trimethylsilyloxypentane, (%35.29) Butanoic acid, butyl ester (%18.82) و۸٫exo.-cyanobicyclo [3.2.2] nona-3,6-dien-2-one  (%11.16)، بیشترین میزان ترکیبات موجود در عصاره برگ مربوط به، (%۱۶٫۷۶) Butane, 1,1-dibutoxy, (%31.38) Butanoic acid, butyl ester و (%۱۰٫۲۵) Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, octyl ester و درنهایت بیشترین ترکیب در عصاره ساقه را ترکیبات، Butanoic acid, butyl ester (%33.2)، Benzenamine, 2,5-difluoro (%16.49) و ۸٫exo.-cyanobicyclo[3.2.2]nona-3,6-dien-2-one (%9.61) به خود اختصاص داده است. به طورکلی نتایج نشان داد ترکیبات موجود در اندام های برگ و ساقه نسبت به گل از تنوع بیشتری برخوردار است. butyl ester Butanoic acid, مهم ترین و بیشترین میزان ترکیب موجود در هر سه اندام مورد بررسی است.