مقاله بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه بیدواز اسفراین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه بیدواز اسفراین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون
مقاله ماهی
مقاله رودخانه بیدواز
مقاله نسبت جنسیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قارزی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: روحی امینجان اتابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق فون ماهیان ساکن رودخانه بیدواز اسفراین مورد مطالعه قرار گرفت. این رودخانه یک منبع آبی دائمی در استان خراسان شمالی است که وسعت حوضه آبریز آن به حدود ۴۳۴ کیلومتر مربع می رسد. طی سفرهای متعدد به منطقه مورد مطالعه در مجموع تعداد ۱۳۶ نمونه ماهی ساکن این رودخانه با تور گرفته و پس از انتقال به ظروف مخصوص به آزمایشگاه منتقل گردیدند. در آنجا متعاقبا نمونه ها با تزریق الکل به مغزشان کشته شده و صفات ریخت شناسی، بیومتریک و بیومریستیک آنها مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت با توجه به کلیدهای موجود خانواده، جنس و گونه آن ها شناسایی گردید. به طور کلی تعداد سه گونه ماهی از راست Cypriniformes شامل Schizothorax pelzami،Capoeta fusca و Nemachilus malapterurus شناسایی گردیدند. در این تحقیق نسبت جنسیتی نیز در گونه های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری (P<0.05) در نسبت تعداد افراد نر به افراد ماده در هر سه گونه مشاهده می گردد.