مقاله بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوزیستان
مقاله خزندگان
مقاله پارک ملی کیاسر
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: فقیری افشین
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی سواسری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارک ملی کیاسر منطقه ای کوهستانی در البرز مرکزی است که در بخش کیاسر در ۷۰ کیلومتری جنوب شهرستان ساری در استان مازندران واقع شده است. متوسط بارندگی سالانه در این منطقه ۶۵۰ میلی متر و دمای متوسط سالانه ۱۲ درجه سانتی گراد است. در این تحقیق که به منظور شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در بهار و تابستان ۱۳۹۰ انجام شد، بیش از ۲۰۰ نمونه جمع آوری گردید. بیست و پنج گونه شناسایی شده در این پارک ملی متعلق به ۲۲ جنس از ۱۴ خانواده و ۵ راسته می باشند و عبارتند از Triturus karelini، Bufo (pseudepidaleaHyla savignyi، Rana (pelophylax) ridinunda ridibunda و Rana macrocnemis pseudodalmatina، Typhlops vermicularis، Dolichophis Jugularis، platyceps najadum najadum، Elaphe dione dione، Zamenis persica، Natrix natrix natrix، Natrix tessellat tessellate، Gloydius halys caucasicus، Macrovipera lebetina obtusa، Laudakia caucasia، Anguis fragilis colchicus، Pseudopus apodus apodus، Cyrtopodion caspium، Darevskia chlorogaster، Darevskia defilippii، Lacerta strigata، Ablepharus pannonicus