مقاله بررسی فون انگلی ماهیان رودخانه گرم رود شهرستان آمل تابستان ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فون انگلی ماهیان رودخانه گرم رود شهرستان آمل تابستان ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاو ماهی،نماتد
مقاله سستود
مقاله آمل
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرد سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی آنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اولین بار فون انگلی ماهیان غالب رودخانه گرم رود شهرستان آمل استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. طی این بررسی تعداد ۱۴۶ عدد ماهی در فصل تابستان ۱۳۹۰ توسط صیادان محلی صید شد. که شامل ۱۰ عدد گاوماهی شنی (Neogobius fluviatilis)، ۴ عدد گاوماهی گرد ((Neogobius melanostomus، ۴۳ عدد سیاه ماهی (Capoeta capoeta)، ۷۳ عدد خیاطه (Albernoides bipunctatus)، ۵ عدد سفید رودخانه ای (Leuciscus cephalus)، ۷ عدد سگ ماهی جویباری (Cobitis taenia) و ۴ عدد نماچیلوس (Nemacheilus nemacheilus) می باشند. پس از صید، ماهیان بصورت زنده و با آب همان منطقه به آزمایشگاه انگل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل منتقل شدند و بعد از ثبت طول، ماهیان مورد بررسی انگل های داخلی و خارجی قرار گرفتند. در بررسی های انگلی که در این تحقیق انجام شد انگل های منوژن داکتیلوژیروس و دیپلوزون، نماتودهای کوکولانوس، کونتراسکوم، رابدوکونا و ترماتد پرونوپریمنا و سستود بوتریوسفالوس از ماهیان آلوده جدا شد. بیشترین درصد آلودگی در ماهی سفید رودخانه ای و سیاه ماهی مشاهده شد(P<0.05)  در حالیکه در گاوماهی شنی و گاوماهی گرد آلودگی انگلی مشاهده نشد (P<0.05).