مقاله بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت آمینوگلیکوزیدی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از عفونت های بیمارستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۸۸۳ تا ۸۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت آمینوگلیکوزیدی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از عفونت های بیمارستانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
مقاله مقاومت آمینوگلیکوزیدی
مقاله ژنوتیپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آموزنده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندزادگان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوی راد احسان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: آمینوگلیکوزیدها عوامل باکتری کش قدرتمندی هستند که اغلب به صورت ترکیبی همراه با بتالاکتام ها یا گلیکوپپتیدها در درمان عفونت های استافیلو کوکی مصرف می شوند. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت آمینوگلیکوزیدی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های بیمارستانی است.
مواد و روش ها:طی مدت هشت ماه از  98ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های کلینیکی، ۵۳ مورد به عنوان MRSA ایزوله گردید.حساسیت این ایزوله ها نسبت به امینو گلیکوزیدها به روش دیسک دیفیوژن بررسی و MIC تعیین گردید. در نهایت ژن های ant(4′)-Ia, aph(3′)-IIIa. aac(6′)/aph(2′) با روش PCR ارزیابی شدند.
نتایج: ۷۷٫۳ و۲۶٫۴  درصد ایزوله ها نسبت به جنتا میسین ونتیل میسین مقاوم بودند. بر طبق نتایج حاصل 77.3 درصد ایزوله ها دارای ژن aac(6′)/aph(2′) و ۱۶٫۹ درصد ایزوله ها دارای ژن aph(3′)-IIIa و ۱٫۸ درصد ایزوله ها دارای ژن ant(4′)-Ia بودند. همچنین ۱۶٫۹ درصد ایزوله ها دارای هردو ژن aac(6′)/aph(2′) و aph(3′)-IIIa بودند و ۱٫۸ درصد ایزوله ها دارای هر سه ژن بودند.
نتیجه گیری: شیوع بالای ژن های مقاومت آمینوگلیکوزیدی و همچنین میزان بالای حداقل غلظت بازدارندگی رشد در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در این بیمارستان نشان دهنده فشار انتخابی آنتی بیوتیکی ناشی از مصرف بالای آمینوگلیکوزیدها در این بیمارستان است و این نکته حائز اهمیت باید مورد توجه کمیته کنترل عفونت بیمارستان قرار گیرد.