مقاله بررسی فنوتیپی آنزیم های بتالاکتاماز و متالوبتالاکتاماز سودوموناس آئروژینوزای جداشده از زخم سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی یزد طی سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۶۸ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فنوتیپی آنزیم های بتالاکتاماز و متالوبتالاکتاماز سودوموناس آئروژینوزای جداشده از زخم سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی یزد طی سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متالوبتالاکتاماز
مقاله بتالاکتاماز
مقاله سودوموناس آئروژینوزا
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله سوختگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان تفتی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زندی هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی غیرتخمیری و فرصت طلب است که عامل ۱۰ تا ۱۵ درصد عفونت های بیمارستانی و زخم سوختگی در جهان است. این باکتری با مکانیسم های مختلف به انواع آنتی بیوتیک ها مقاوم می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی آنزیم های بتالاکتاماز با طیف گسترش یافته (ESBL) و آنزیم های متالوبتالاکتاماز (MBL) در سویه های سودوموناس آئروژینوزای جداشده از زخم سوختگی است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی تعداد ۱۸۰ نمونه زخم سوختگی از بیماران بستری در بیمارستان سوانح سوختگی اخذ شده و کشت داده شد. کلونی های مشکوک به سودوموناس آئروژینوزا با روش های بیوشیمیایی معمول تعیین هویت شدند. برای سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی از روش کربی بائر، آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف از روش Combination Disk و آنزیم های متالوبتالاکتاماز از روش Etest MBL استفاده شد.
نتایج: از ۱۸۰ نمونه کشت داده شده، ۵۴ (۳۰ درصد) ایزوله به عنوان سودوموناس آئروژینوزا تعیین هویت شد که ۲۲ درصد (۱۲ نمونه) دارای ESBL و ۲۹٫۵ درصد (۱۶ نمونه) دارای MBL بودند. در مجموع ۴۲ (۷۹ درصد)،۴۰ (۷۴ درصد)، ۴۰ (۷۴ درصد)، ۳۸ (۷۰ درصد)، ۳۵ (۶۶ درصد)، و ۳۴ ایزوله (۶۲ درصد) به ترتیب نسبت به سفتیزوکسیم، ایمیپنم، جنتامایسین، پیپراسیلین، سفپیم، مروپنم، و ارتاپنم مقاوم بودند.
نتیجه گیری: شیوع آنزیم های ESBL و MBL و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان سوانح سوختگی بالا است و نیاز است که اقداماتی مانند سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی، تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و کنترل عوامل مساعدکننده انجام شود. با توجه به اینکه آنزیم های ESBL و MBL کلاس های گوناگونی دارند و شیوع آن ها در مناطق مختلف متفاوت است، لازم است بررسی های ملکولی در این زمینه انجام گردد.