مقاله بررسی فلور باکتریایی معده سوسری آلمانی (Blattela germanica) در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فلور باکتریایی معده سوسری آلمانی (Blattela germanica) در تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسری آلمانی
مقاله محیط کشت افتراقی
مقاله انتروباکتریاسه
مقاله فلور باکتریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: مقبلی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: عشاقی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوسری ها حشراتی هستند که غالبا درمحیط های آلوده مانند فاضلاب دستشویی ها و توالت ها زندگی و از مواد آلوده تغذیه می کنند. این حشرات یکی از عوامل مهم در حمل و نقل و گسترش باکتری ها بویژه باکتری های خانواده انتروباکتریاسه به محیط زندگی انسان محسوب می شوند. هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی فلور باکتریایی هوازی بی هوازی اختیاری سوسری آلمانی شایع در شهر تهران می باشد. در این مطالعه سوسک های سوسری آلمانی از مناطق مختلف تهران جمع آوری و معده آنها پس از استخراج بر روی محیط های کشت میکروبی کشت و در نهایت نمونه های رشد کرده با استفاده از محیط های کشت افتراقی شناسایی شدند. ۱۰ جنس باکتریایی در معده سوسری آلمانی یافت شد که ۹ جنس گرم منفی و ۱ جنس گرم مثبت بودند. بررسی های انجام شده نشان داد که جنس های سیتروباکتر ۲۰%، سودوموناس ۱۸%، پروتئوس ۱۷%، %۱۵٫۵ E.coli، انتروباکتر ۱۲%، استافیلوکوکوس ۱۱٫۱%، سالمونلا ۳٫۳%، کلبسیلا ۱٫۱%، شیگلا و هافنیا هر کدام با ۱% به ترتیب فراوانترین باکتری های معده سوسری آلمانی بودند. باکتری های متعدد بیماریزا در داخل بدن سوسری های آلمانی رشد و نمو می یابند و به همراه این حشره به محیط زندگی انسان منتقل می شوند. در این مطالعه مشخص گردید اغلب این باکتری ها متعلق به خانواده انتروباکتریاسه بوده و می توانند بیماریزا باشند در نتیجه می توانند بهداشت انسان را تحت تاثیر قرار دهند.