مقاله بررسی فعالیت ضد قارچی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی های ارگانولپتیکی مغز پسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فعالیت ضد قارچی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی های ارگانولپتیکی مغز پسته
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله جذب رطوبت
مقاله فعالیت ضد قارچی
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی
مقاله کیتوزان
مقاله ویژگی ارگانولپتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: خمیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ایران از بزرگترین صادرکننده های پسته در جهان است. در صورت نامساعد بودن شرایط انبار مانی، کپک زدگی و تولید آفلاتوکسین، جذب رطوبت، اکسایش چربی باعث افت کیفیت محصول می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر ضدقارچی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان با غلظت های مختلف و تاثیر آن برجذب رطوبت و ویژگی های ارگانولپتیکی مغزپسته است.
مواد و روش ها: با استفاده از اسیداستیک ۱ درصد حجمی/ حجمی، غلظت های ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ درصد وزنی/ حجمی کیتوزان تهیه و پسته ها توسط آنها پوشش دهی شدند. به منظور مشخص کردن اثر ضدمیکروبی اسید استیک، از اسید استیک ۱ درصد نیز بعنوان پوشش استفاده شد. مغز پسته های پوشش داده شده شش ماه در دمای اتاق (۲۵-۲۷oC) نگهداری شدند. در دوره نگهداری، هر دو هفته یکبار شمارش کلی کپک و مخمر، تعیین درصد توسعه کپک آسپرژیلوس، اندیس پراکسید و اندیس TBA تعیین میزان رطوبت و تغییر وزن و همچنین ارزیابی ویژگی های حسی صورت پذیرفت. آزمایشات در قالب فاکتوریل، به صورت طرح کاملا تصادفی انجام شد.
یافته ها: کیتوزان و استیک اسید بطور معنی داری (p<0.05) از رشد کپک آسپرژیلوس ممانعت کرد. کیتوزان سرعت واکنش های اکسایشی را نیز کاهش داد، با افزایش غلظت کیتوزان، اثر ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی آن افزایش پیداکرد. همچنین کیتوزان از جذب رطوبت پسته جلوگیری کرد، اما غلظت کیتوزان تاثیر معنی داری در این زمینه نداشت. غلظت ۱٫۵ درصد کیتوزان تاثیر معنی داری (p<0.05) بر طعم مغزپسته داشت، اما سایر غلظت ها تاثیری ویژگی های ارگانولپتیکی پسته نداشت.
نتیجه گیری: کیتوزان ماده مناسبی برای بکارگیری به عنوان پوشش خوراکی در پسته بود و غلظت ۱ درصد آن به عنوان بهترین تیمار برای پوشش دهی مغز پسته انتخاب گردید.