مقاله بررسی فعالیت تلومراز و میزان بیان ژن hTERT در سلول های سرطان سینه تحت تیمار پاپاورین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۲۲ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فعالیت تلومراز و میزان بیان ژن hTERT در سلول های سرطان سینه تحت تیمار پاپاورین
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلومراز
مقاله پاپاورین
مقاله آلکالوئید
مقاله سرطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری زهراسادات
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی نورعینی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: نبیونی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردی فروه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن زمینه و هدف: حفظ تلومر که برای پایداری کروموزوم و نامیرایی سلول های سرطانی لازم است، بر عهده آنزیمی به نام تلومراز است. بنابراین مهار این آنزیم که در سلول های سوماتیک طبیعی در مقایسه با سلول های سرطانی فعالیت بسیار محدودی دارد، یک روش درمانی امیدوارکننده محسوب می شود. در یک بررسی اولیه غربالگری متابولیت های ثانوی گیاهی بر رشد سلول های سرطانی پاپاورین از دسته آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین اثرات مهاری قابل ملاحظه ای نشان داد و هدف این پژوهش بررسی اثر بر مسیر نامیرایی سلول های سرطانی در مدل کشت رده سرطانی MCF7 سینه می باشد.
مواد و روش ها: غلظت IC50 ترکیب خالص تجاری پاپاورین هیدروکلراید (سیگما) به روش MTT (3- (4, 5- dimethylthiazol- 2- yl)- 2, 5- diphenyltetrazolium bromide) بعد از ۴۸ ساعت تیمار اندازه گیری شد. فعالیت نسبی تلومراز در سلول های تحت تیمار در مقایسه با سلول های کنترل تیمار نشده به روش real-time q-TRAP و بیان نسبی ژن جزء کاتالیتیک تلومراز hTERT با استفاده از Real time RT-PCR سنجش شد. اثر غلظت های بسیار کم دارو در کشت بلند مدت سلول ها با نیز مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: فعالیت تلومراز در غلظت IC50 پاپاورین که ۱۲۰ میکرومولار برآورد شد، کاهش قابل ملاحظه ای پیدا می کند (تا حدود ۷۰ درصد نسبت به سلول های شاهد تیمار نشده) و این روند کاهشی، رفتاری وابسته به دوز دارد. کاهش تقریبا مشابهی که در سطح رونویسی ژن زیرواحد کاتالیتیک تلومراز در سلول های تحت تیمار پاپاورین مشاهده شد. تیمار بلند مدت سلول ها با غلظت های بسیار پایین این ماده، کاهش معناداری (p<0.05) در تعداد سیکل های سلولی در مقایسه با سلول های کنترل نشان می دهد.
نتیجه گیری: پاپاورین تاثیر ضدسرطانی قوی دارد که ناشی از مهار تلومراز می باشد. این ترکیب می تواند برای طراحی داروهای موثرتر ضدسرطان مورد توجه ویژه باشد.