مقاله بررسی فعالیت برخی آنزیم های موثر در پیری گل رز تحت تاثیر تیمار کلرید کلسیم و اسپرمیدین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۷۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی فعالیت برخی آنزیم های موثر در پیری گل رز تحت تاثیر تیمار کلرید کلسیم و اسپرمیدین
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم آسی سی سنتتاز
مقاله آنزیم کلروفیلاز
مقاله آنزیم ام جی دچیلاتاز
مقاله پلی آمین
مقاله مالون دی آلدئید
مقاله عمر گل جایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرهی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی بیژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی فعالیت برخی آنزیم های موثر در پیری گل رز رقم دولس ویتا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ده تیمار و سه تکرار و دو مشاهده در هر تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل شاهد، اسپرمیدین در غلظت های ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ میلی مولار، سولفات کلسیم در غلظت های ۲٫۵ و ۵ میلی مولار و تیمارهای ترکیبی اسپرمیدین و سولفات کلسیم بودند. صفاتی از قبیل عمر گل جایی، آنزیم آسی سی سنتتاز، آنزیم کلروفیلاز، آنزیم ام جی دچیلاتاز و بیومارکر تخریبی مالون دی آلدئید اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم های آسی سی سنتتاز، ام جی دچیلاتاز و کلروفیلاز در برگ گیاهان محلول پاشی شده با اسپرمیدین و سولفات کلسیم کمترین میزان را نشان داد. همچنین کاربرد اسپرمیدین به همراه سولفات کلسیم باعث کاهش معنی دار فعالیت بیومارکر تخریبی مالون دی آلدئید گردید. بیشترین عمر گل جایی در کاربرد تیمارهای ترکیبی اسپرمیدین و سولفات کلسیم بدست آمد.