مقاله بررسی فعالیت آنزیم های کبدی GGT، ALP، ALT، AST در سرم بیماران تحت جراحی سیستم عصبی قبل و پس از بیهوشی عمومی با داروی استنشاقی ایزوفلوران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در پیاورد سلامت از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فعالیت آنزیم های کبدی GGT، ALP، ALT، AST در سرم بیماران تحت جراحی سیستم عصبی قبل و پس از بیهوشی عمومی با داروی استنشاقی ایزوفلوران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایزوفلوران
مقاله آلانین آمینوترانسفراز (ALT)
مقاله آسپارتات آمینوز ترانسفراز (AST)
مقاله آلکالین فسفاتاز (ALP)
مقاله گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی گوهری لادن
جناب آقای / سرکار خانم: بنگاله زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فیاضی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ایزوفلوران ماده بیهوشی استنشاقی پرکاربرد و انتخابی در جراحی های سیستم عصبی است. تحقیقات نشان میدهد که پس از بیهوشی با اترهای هالوژنه از جمله ایزوفلوران، ممکن است افزایش موقت در میزان آنزیم های کبدی به وجود آید که آسیب های کبدی را در پی دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر ایزوفلوران بر میزان فعالیت آنزیم های ALT-AST-ALP-GGT بعنوان شاخصی از عملکرد کبد انجام پذیرفت.
روش بررسی: این مطالعه بر روی ۴۰ بیمار بدون هیچگونه بیماری کبدی که تحت عمل جراحی سیستم عصبی در بیمارستان میلاد تهران قرار گرفتند، انجام شده است. میزان فعالیت آنزیم های AST,ALT, ALP, GGT سرم این بیماران قبل۲۴ و ۷۲ ساعت پس از بیهوشی به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد.
یافته ها: میزان آنزیم های ALP,AST در مقایسه سه زمان با هم، تغییرات غیر معنی دار داشتند. اما آنزیم ALT در ۷۲ ساعت (p=0.022) و ۲۴ ساعت (p=0.014) پس از بیهوشی نسبت به قبل از آن افزایش معنی دار داشت. میزان آنزیم GGT در ۷۲ ساعت پس از بیهوشی نسبت به قبل از آن افزایش معنی دار داشت (p=0.02). همچنین در میزان این آنزیم در ۲۴ با ۷۲ ساعت پس از بیهوشی تفاوت معنی دار مشاهده شد.(p=0.041).
نتیجه گیری: تغییرات معنی دار مشاهده شده در میزان آنزیم های GGT,ALT در زمان های ذکر شده، ممکن است به دلیل آسیب های احتمالی پارانشیم کبدی و انسداد مجاری صفراوی در اثر استفاده از ایزوفلوران یا داروهایی مانند میدازولام، باشد. لذا سنجش این آنزیم ها در بررسی عملکرد کبدی بیماران، م یتواند برای اقدامات احتمالی بعدی مفید باشد.