مقاله بررسی فرضیه واگنر در ایران با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی فرضیه واگنر در ایران با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ها
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادی
مقاله بخش عمومی
مقاله قانون واگنر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله اعتبار فرضیه واگنر را با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران برای دوره زمانی ۸۶-۱۳۴۶ مورد بررسی قرار می دهد. واگنر معتقد است با افزایش درآمد در یک کشور، اندازه نسبی بخش عمومی به میزان بیشتری افزایش می یابد و لذا افزایش مخارج دولت معلول افزایش درآمد کشور می باشد. حال آنکه کینز برخلاف واگنر معتقد است افزایش مخارج دولت باعث افزایش درآمد کشور می شود. در این مقاله ادعای واگنر در قالب شش الگوی گوناگون و از روش مدل های خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شده پسران، شین و اسمیت (۲۰۰۱) مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در الگوی اول رابطه بین مخارج دولت و درآمد، در الگوی دوم رابطه بین سهم مخارج دولت از درآمد و درآمد، در الگوی سوم رابطه بین سهم مخارج دولت از درآمد و درآمد سرانه، در الگوی چهارم رابطه بین مخارج سرانه دولت و درآمد سرانه، در الگوی پنجم رابطه بین مخارج دولت و درآمد سرانه و بالاخره در الگوی ششم رابطه بین مخارج مصرفی دولت و درآمد مورد بررسی قرار می گیرند. با استفاده از روش مدل های خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شده این الگوها برآورد می شوند و رابطه بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. به مبانی نظری و فرم های ریاضی این الگوه ها در بخش ۲ و ۳ مقاله پرداخته شده است. در الگوهای اول، دوم، چهارم و پنجم رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رابطه علیت از درآمد به سمت مخارج دولت است. در دو الگوی سوم و ششم رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود ندارد. در الگوی چهارم کشش مخارج سرانه دولت نسبت به درآمد سرانه ۱٫۰۷۳ می باشد و از نظر آماری بزرگتر از یک است و لذا قانون واگنر تائید می شود. یعنی با افزایش درآمد سرانه مخارج سرانه دولت با نسبت بیشتری افزایش می یابد. در الگوی پنجم کشش مخارج دولت نسبت به درآمد سرانه ۱٫۱۸۲ می باشد و از نظر آماری بزرگتر از یک است و لذا قانون واگنر تائید می شود. یعنی با افزایش درآمد سرانه مخارج دولت با نسبت بیشتری افزایش می یابد. پس در چهار الگو از شش الگو رابطه بلندمدت بین متغیرها برقرار است و در دو الگو از این چهار الگو قانون واگنر تائید می شود.