مقاله بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله هیات علمی
مقاله پرستاری
مقاله محیط کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آهنچیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده سیدموسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فرسودگی شغلی، پدیده ای چند عاملی و یک موضوع جدی برای بسیاری از اعضای هیات علمی است و می تواند باعث بروز بیماری های جسمی، روانی و نگرش منفی به فعالیت های حرفه ای و کاهش بهره وری شود. این تحقیق، با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری استان خراسان رضوی انجام گرفته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، ۷۹ نفر از پرستاران هیات علمی شاغل در گروه های آموزشی دانشکده های پرستاری استان خراسان رضوی به صورت سرشماری انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه استاندارد «ماسلاچ» و پرسشنامه شاخص های کار پرستاری (NWI)، اطلاعات جمع آوری شده و با نرم افزار آماری SPSS در سطح ۰٫۰۵ با آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته ها: ۴۲ نفر (۵۶٫۸%) از شرکت کنندگان، مرد بودند. ۷۷% شرکت کنندگان در بعد عدم کفایت شخصی و ۷۴٫۳% در بعد مسخ شخصیت سطح پایین فرسودگی شغلی و در بعد خستگی هیجانی ۶۸٫۹% سطح متوسط نشان دادند. بین جنس و فرسودگی هیجانی، ارتباط معنادار (۰٫۰۰۱۰>P) وجود داشت. ابعاد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت با نمره خرده مقیاس های محیط کار همبستگی منفی معنادار (۰٫۰۵>P) داشتند.
نتیجه گیری: سطوح بالای خستگی هیجانی، به ویژه در اعضای هیات علمی زن، قابل تامل می باشد و با توجه به ارتباط شاخص های محیط کار با فرسودگی شغلی، به نظر می رسد این مشکل را می توان با افزایش ارتباطات حرفه ای، کارگروهی، تخصص گرایی و بهبود فیزیکی محیط کار، کنترل نمود و فرسودگی را کاهش داد.