مقاله بررسی فرسودگی شغلی بهورزان استان گلستان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فرسودگی شغلی بهورزان استان گلستان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله بهورز
مقاله خستگی عاطفی
مقاله مسخ شخصیت
مقاله عملکرد فردی
مقاله درگیری شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کبیر محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده گشتی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی طبیعی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علی پورعباسی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فرسودگی شغلی سندرمی است مرکب از خستگی جسمی و عاطفی که منجر به ایجاد خود پندارهای منفی در فرد، نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام انجام وظیفه می شود. پیامدهای نامطلوب فرسودگی شغلی غیبت از کار، ترک خدمت، تاخیرهای متوالی و کاهش کیفیت عملکرد فرد و سطح پایین رضایت شغلی می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین سطح فرسودگی شغلی بهورزان استان گلستان بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی، محیط پژوهش خانه های بهداشت استان گلستان در سال ۱۳۹۱ و جامعه آماری مورد بررسی بهورزان شاغل بودند. روش نمونه گیری سرشماری و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه فرسودگی شغلی Maslach بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید.
یافته ها: از نظر شدت فرسودگی شغلی، ۲۹٫۶ درصد بهورزان در سطح خفیف، ۵۸٫۵ درصد در سطح متوسط و ۱۱٫۸ درصد در سطح شدید بودند. از نظر فراوانی فرسودگی شغلی ۳۰٫۳ درصد بهورزان در سطح خفیف، ۵۳٫۵ درصد متوسط و ۱۶٫۲ درصد در سطح شدید بودند. شدت و فراوانی فرسودگی با سن، سابقه کاری، سطح تحصیلات و شهرستان محل سکونت از نظر آماری ارتباط معنی داری داشت.
استنتاج: وضعیت فرسودگی شغلی بهورزان مورد مطالعه علی رغم داشتن وضعیت کلی متوسط، در ابعاد خستگی عاطفی و درگیری شغلی نیاز به بهبود بیش تری دارد. ضروری است مداخلات مناسبی در مورد بهورزان مسنتر، بهورزان با سابقه تر و بهورزانی که سطح تحصیلات پایین تری دارند، صورت پذیرد.