مقاله بررسی فراوانی ژن اگزوتوکسین A و حساسیت روش واکنش زنجیره ای پلیمراز در شناسایی سویه های سودوموناس آئروژینوزا در زخم سوختگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی ژن اگزوتوکسین A و حساسیت روش واکنش زنجیره ای پلیمراز در شناسایی سویه های سودوموناس آئروژینوزا در زخم سوختگی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس آئروژینوزا
مقاله سوختگی
مقاله اگزوتوکسین PCR ،A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی مشعوف رسول
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: علیخانی محمدیوسف
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا باکتری گرم منفی و پاتوژن فرصت طلبی است که در تمام محیط ها قدرت زیست داشته و عامل بسیاری از عفونت های شدید در انسان مانند آندوکاردیت، مننژیت، سپتی سمی و عفونت های مزمن ریه در بیماران سیستیک فیبروزیس می باشد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن اگزوتوکسین (exotoxin A, ETA) A به عنوان یک فاکتور ویرولانس قوی و تعیین حساسیت روش واکنش زنجیره ای پلیمراز در سویه های سودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از بیماران مبتلا به سوختگی بود.
روش بررسی: در این مطالعه ۱۷۰ نمونه (بیوپسی پوست و خون) از بیماران سوختگی درجه دو و سه بستری در بیمارستان بعثت همدان، ایزوله گردید که ۷۹ سویه کشت مثبت سودوموناس آئروژینوزا را نشان دادند. سپس ژنوم سویه های شناخته شده با استفاده از کیت تخلیص ژنوم استخراج و شناسایی سودوموناس آئروژینوزا از طریق روش Polymerase Chain Reaction (PCR) انجام شد. جهت تعیین حساسیت روش PCR، از روش کشت به عنوان روش استاندارد طلایی استفاده شد. DNA سودوموناس آئروژینوزا (ATCC 27853) به عنوان کنترل مثبت لحاظ گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که از ۷۹ سویه سودوموناس آئروژینوزا ایزوله شده از بیماران سوختگی، پنج سویه (۶٫۳۳%) فاقد ژن ETA بودند و ۷۴ سویه (۹۳٫۶۷%) سودوموناس آئروژینوزا جدا شده دارای ژن ETA بودند که حساسیت آزمایش ۹۴٫۰۴% درصد تعیین گردید.
نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان می دهد که حساسیت روش PCR با واسطه ژن ETA در شناسایی سویه های سودوموناس آئروژینوزا قابل توجه بوده و می توان از آن به عنوان یک فاکتور موثر با دقت بالا در تشخیص سویه های سودوموناس آئروژینوزا استفاده کرد.