مقاله بررسی فراوانی یافته های غیرطبیعی دیسک بین مهره ای در MRI کمری بیماران مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۴۳۵ تا ۴۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی یافته های غیرطبیعی دیسک بین مهره ای در MRI کمری بیماران مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ام ار ای
مقاله کمردرد
مقاله دیسک
مقاله هرنیاسیون
مقاله لومبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقاقزوینی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نشان الهام
جناب آقای / سرکار خانم: اقاقزوینی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبا مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: این مطالعه به منظور بررسی فراوانی یافته های غیرطبیعی دیسک بین مهره ای در MRI کمری بیماران مبتلا به کمردرد با علل غیرعمل جراحی و غیر تروماتیک مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی – تحلیلی مقطعی انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسی شامل ۲۸۰ نفر غیر عمل جراحی و غیر تروماتیک بود که به علت درد کمر جهت MRI کمری مراجعه کردند. نحوه انتخاب افراد نیز به صورت در دسترس و از بین بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی بود. جمع آوری داده ها با استفاده از چک لیست انجام شدو از آنالیز اماری با روش نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۳ بهره گرفتیم. آزمون های مورد استفاده شامل تی مستقل، کای اسکوار، آنالیز واریانس و تست دقیق فیشرانجام شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۴۰٫۹۸ سال بود. ۵۶٫۱ درصد زن بودند. در ۸۳٫۲ درصد یافته های غیرطبیعی در MRI وجود داشت. در ۷۲٫۹ درصد درگیری اختلال دیسک وجود داشت. در ۴۰٫۷ درصد درگیری سنترال بود، در ۲۱٫۱ درصد درگیری فقط در سمت راست دیسک و در 36.3 درصد فقط در چپ بود. در مجموع، درگیری در ۲۵٫۷۵ درصد به صورت بر آمدگی (Bulging)، ۶۲٫۸۵ درصد پروتروژن، ۱۱٫۰۵ درصد اکستروژن و در ۰٫۳۵ درصد به صورت سکوستریشن بود.
نتیجه گیری: در مجموع می توان چنین استنباط نمود که پروتروژن و Bulging شایع ترین یافته های موجود در MRI کمری هستند و با توجه به نقش بالای MRI در تشخیص هرنیاسیون استفاده از آن به عنوان یک ابزار مفید و دقیق برای بررسی کمردرد توصیه می شود.