مقاله بررسی فراوانی و عوامل موثر بر مرگ و میر مادران باردار استان سیستان و بلوچستان در فاصله سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۲۸ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی و عوامل موثر بر مرگ و میر مادران باردار استان سیستان و بلوچستان در فاصله سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله زایمان
مقاله مادران باردار
مقاله مراقبت های دوران بارداری
مقاله مرگ و میر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نیا ندا
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی زاده طوسی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مرگ و میر مادران، یکی از خطرات عمده تهدید کننده حیات انسانی و شاخص وضعیت کلی سلامت زنان در جامعه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی و عوامل موثر بر مرگ و میر مادران باردار استان سیستان و بلوچستان انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود و جامعه پژوهش آن شامل کلیه مادران بارداری بود که از فروردین سال ۱۳۸۱ تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۸ در استان سیستان و بلوچستان فوت کرده بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای ۳ قسمتی بود که با استفاده از پرونده های بایگانی شده در سال های مذکور در بیمارستان و مراکز بهداشت شهرستان های استان و پرسشنامه مرگ مادر باردار تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و روش های آمار توصیفی، آزمون کای دو و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: فراوانی مرگ و میر زنان باردار مورد مطالعه، ۳۰۷ مورد و میزان آن ۸۲٫۶ نفر به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ تولد زنده بود. بیشترین میزان مرگ و میر مادران در سال ۱۳۸۲ (۲۳۲ نفر)، در شهرستان زاهدان (%۲۴٫۱) و بیشترین تعداد متوفیان کمتر از ۲۵ سال (۴۱%)، سن بارداری بالای ۲۲ هفته (%۹۰٫۳)، تعداد بارداری بیش از ۴ (%۷۰٫۷)، فاصله بارداری ۲ سال و کمتر (%۶۸٫۸) داشتند و بی سواد (%۶۲٫۱)، ساکن روستا (%۶۹٫۳) و نیازمند مراقبت ویژه در بارداری (%۷۸٫۵) بودند. اکثر افراد در بیمارستان (%۶۳٫۳) و در مقطع پس از زایمان (%۷۹٫۳) فوت کردند. شایعترین علت مرگ مادران، خونریزی (%۳۷٫۴) بود. علت مرگ با محل فوت (p<0.001)، تعداد بارداری (p=0.03)، عامل زایمان (P=0.005)، نوع زایمان (p=0.03) و سن مادر (p=0.03) ارتباط آماری معنی داری داشت.
نتیجه گیری: عواملی نظیر انجام مراقبت های متناسب با دوران بارداری، رعایت فاصله ۳ سال و بالاتر در بین بارداری ها، بالا بردن سطح سواد جامعه، رعایت تنظیم خانواده و عدم بارداری در سنین خیلی پایین یا بالا، در کاهش مرگ و میر مادران باردار نقش بسزایی دارد.