مقاله بررسی فراوانی و تنوع گونه ای زنبورهای گال زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۰ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی و تنوع گونه ای زنبورهای گال زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع
مقاله شاخص
مقاله بلوط
مقاله زنبور گال زا
مقاله Cynipidae
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگران محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفرعلی زاده محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورمیرزا علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گال های تشکیل شده توسط زنبورهای گال زای بلوط در آذربایجان غربی از مناطق قبرحسین، میرآباد، واوان، شلماش، ربط و دارقبر، از فروردین لغایت آبان ماه سال ۱۳۸۸ جمع آوری شدند. تعداد بهینه نمونه مورد نیاز نیز ۴۰ درخت محاسبه و سپس گال های تشکیل شده روی آن ها شمارش شدند. میزان غنای گونه ای، شاخص سیمپسون، شاخص شانون و ضریب شباهت سورنسن نیز اندازه گیری شد. تعداد ۳۵ گونه زنبور گال زا روی سه گونه بلوط Quercus infectoria (Q. libani و Q. brantii در آذربایجان غربی شناسایی شدند. بیش ترین تعداد گال روی Q. infectoria جمع آوری شد. در این تحقیق تمامی گونه های گال زای بلوط جمع آوری شده متعلق به ۷ جنس Andricus Hartig، Cynips L.، Neuroterus Hartig، Biorhiza Westwood، Pesudoneuroterus Kinsey،Chilaspis Mayr  و Aphelonyx Mayr بودند، به طوری که بیش ترین تعداد گونه (۲۳ گونه) متعلق به جنس Andricus بود. بیش ترین میزان شاخص سیمپسون و شانون در مورد گال های بهاره در منطقه میرآباد و بیش ترین میزان شاخص سیمپسون و شانون در مورد گال های تابستانه – پاییزه در مناطق قبرحسین و دارقبر دیده شد. بیش ترین میزان شاخص شباهت سورنسن نیز در مورد گال های بهاره (نسل جنسی زنبورهای گال زا) بین دارقبر با میرآباد و در گال های تابستانه – پاییزه (نسل غیرجنسی زنبور های گال زا) بین مناطق قبرحسین و دارقبر مشاهده شد. نکته مهم این است که نقش گونه، زیرگونه های بلوط و اقلیم منطقه در تنوع و پراکنش زنبور های گال زا باید به عنوان عاملی مهم مورد توجه بیشتر قرار بگیرند.