مقاله بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوزیس در اسبان شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۷۲۳ تا ۱۷۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوزیس در اسبان شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کریپتوسپوریدیوم
مقاله اسب
مقاله اهواز
مقاله جنس
مقاله سن
مقاله قوام مدفوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدردان مشهدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی نجات حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده نیا پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کریپتوسپوریدیوم ها انگل های تک یاخته ای هستند که وسعت جهانی داشته و توانایی ایجاد اسهال و سوءجذب را در دام های جوان دارا می باشند. این انگل در بعضی مواقع قادر به ایجاد بیماری در کره های نوزاد نیز خواهد بود. در تحقیق حاضر فراوانی کریپتوسپوریدیوزیس در اسبان اهواز بررسی گردیده است. بدین منظور تعداد ۱۰۰ راس اسب، در بهار و تابستان سال ۱۳۸۸ مورد نمونه گیری قرار گرفتند. سن اسبان از ۱ ماه تا ۲۷ سال متفاوت بود. نمونه های مدفوع با استفاده از روش ذیل نلسون تعدیل شده، رنگ آمیزی گردیدند. نتایج با استفاده از آزمون مربع کای و تست فیشر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوزیس در دام های تحت بررسی، ۱۸ درصد بوده است. هیچ گونه ارتباط معنی داری بین آلودگی با سن، جنس و قوام مدفوع وجود نداشت. میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوزیس در اسبان مطالعه شده با نتایج سایر تحقیقات در کشورهای دیگر مشابهت زیادی دارد.