مقاله بررسی فراوانی ضایعات فکی غیرادونتوژنیک همراه با تشکیل استخوان یا غضروف در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد از ابتدای تاسیس تا سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی ضایعات فکی غیرادونتوژنیک همراه با تشکیل استخوان یا غضروف در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد از ابتدای تاسیس تا سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخوان
مقاله غضروف
مقاله ضایعات فیبرواسئوس
مقاله ضایعات غیرادونتوژنیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمودآبادی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی شادی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: خضرایی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: جوان عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ضایعات همراه با تشکیل استخوان و یا غضروف دسته ای از ضایعات استخوانی در فکین را تشکیل می دهند که شامل طیفی از ضایعات نئوپلاسمی خوش خیم و بدخیم و ضایعات غیرنئوپلاسمی می باشند. گروهی از این ضایعات تحت عنوان ضایعات فیبرواسئوس شناخته می شوند. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های بالینی و هیستولوژیک ضایعات غیرادونتوژنیک همراه با تشکیل استخوان و یا غضروف در فکین در بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دانشکده دندان پزشکی مشهد طی ۴۰ سال بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه دفاتر ثبت گروه آسیب شناسی دانشکده دندان پزشکی مشهد از ابتدای تاسیس (۱۳۴۹) تا مهرماه سال ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفتند و مشخصات بیماران با ضایعات فکی غیرادونتوژنیک که همراه با تشکیل استخوان یا غضروف بودند، جمع آوری گردید. اطلاعات فردی بیماران شامل جنس، سن، به همراه جایگاه ضایعه و تشخیص بالینی و هیستولوژیک آنها ثبت، با جداول فراوانی توصیف و با آزمون کای دو مقایسه شد (a=0.05).
یافته ها: از مجموع ۹۹۹۱ مورد بیوپسی، تعداد ۱۳۳ مورد (۱٫۳۳ درصد) با تشخیص ضایعات غیرادونتوژنیک همراه با تشکیل استخوان یا غضروف بود. از این تعداد، اسیفایینگ فیبروما با ۳۷ مورد (۲۸ درصد) و به دنبال آن استئوسارکوم با ۱۹ مورد (۱۴درصد) بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است. میانگین سنی بیماران ۳۲٫۲±۱۷٫۳ سال بود که حداقل سن بیماران ۹ و بالاترین آن ۷۵ سال بود. در توزیع سنی بیماران در دهه های مختلف سنی بیشترین تعداد ضایعات در دهه دوم زندگی با ۳۵ مورد گزارش شده بود. ۷۹ نفر از زنان و ۵۴ نفر از مردان درگیر این ضایعات بودند.
نتیجه گیری: در این مطالعه ضایعات غیرادونتوژنیک همراه با تشکیل استخوان یا غضروف از شیوع بسیار کمی برخوردار بودند. در بین ضایعات مورد بررسی اسیفایینگ فیبروما و بدنبال آن استئوسارکوم بالاترین شیوع را داشتند. در این تحقیق زنان بیشتر از مردان مبتلا بودند و جایگاه ضایعات بیشتر در فک پایین و قسمت خلفی بود.