مقاله بررسی فراوانی دیس لیپیدمی و عوامل همراه آن در بیماران همودیالیزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۰ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی دیس لیپیدمی و عوامل همراه آن در بیماران همودیالیزی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسایی کلیوی
مقاله همودیالیز
مقاله دیس لیپیدمی
مقاله هیپرلیپیدمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بی نیاز وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شرمه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: طیبی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی اقلیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیس لیپیدمیک مشکل رایج و از دلایل عمده ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز در بیماران همودیالیزی محسوب می شود. تشخیص و درمان به موقع دیس لیپیدمی می تواند ضمن کاهش میزان مرگ و میر حاصل از بیماری های قلبی – عروقی، سبب حمایت از باقیمانده عملکرد کلیه ها در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه گردد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی دیس لیپیدمی و عوامل همراه آن در بیماران همودیالیزی انجام شد.
روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی – مقطعی، ۱۸۲ بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به بخش های همودیالیز بیمارستان های بقیه اله (عج) و شهید چمران شهر تهران در سال ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات، علاوه بر تکمیل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، میزان کلسترول توتال، تری گلیسرید،HDL و LDL سرم اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مجذورکای، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه صورت گرفت. سطح معنی داری، p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این پژوهش ۸٫۲% بیماران دارای هیپرکلسترولمی، ۲۶٫۴% دارای هیپرتری گلیسریدمی و ۶٫۸%، LDL بالاتر از ۱۳۰ داشتند. در نیمی از بیماران،HDL سرمی کمتر از ۳۵ بود. همچنین بین دیس لیپیدمی با متغیرهای جنسیت (p=0.001)، مدت زمان درمان با همودیالیز (p=0.004)، میزان تحصیلات (p=0.005) و وزن (p=0.007)، ارتباط معنی داری مشاهده شد.
نتیجه گیری: دیس لیپیدمی در بیماران همودیالیزی، به خصوص افراد کم سواد و چاق از شیوع بالایی برخوردار است، به طوری که حداقل یکی از اجزای پروفایل های لیپید در بیش از ۸۰% بیماران همودیالیزی غیرطبیعی است. بنابراین، برنامه ریزی جهت اصلاح سبک زندگی و ارائه آموزش در زمینه تغذیه صحیح و تحرک کافی به عنوان یکی از اصول مراقبتی در بیماران همودیالیزی توصیه می گردد.