مقاله بررسی فراوانی خشکی چشم و سندرم شوگرن در بیماران آرتریت روماتویید و ارتباط شدت خشکی چشم با فعالیت آرتریت روماتویید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی خشکی چشم و سندرم شوگرن در بیماران آرتریت روماتویید و ارتباط شدت خشکی چشم با فعالیت آرتریت روماتویید
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتریت روماتویید
مقاله سندرم شوگرن
مقاله کراتوکونژنکتویت سیکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتجی سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی انوشه
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدل فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آرتریت روماتوئید شایع ترین آرتریت التهابی است. شایع ترین عوارض چشمی این بیماری کراتوکونژکتویت سیکا، اسکلریت و اپی اسکلریت می باشند. هدف این مطالعه بررسی بیماران آرتریت روماتویید از نظر سندرم شوگرن می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، ۹۰ بیمار با تشخیص آرتریت روماتویید که به مدت ۶ ماه به درمانگاه یا بخش روماتولوژی بیمارستان رسول اکرم مراجعه نموده و علت مشخصی برای خشکی چشم نداشتند وارد مطالعه شدند. شدت فعالیت آرتریت روماتویید براساس DAS28 و شدت خشکی چشم بر اساس معیارهای خشکی چشم ژاپنی ارزیابی شد.
یافته ها: متوسط فعالیت بیماری براساس DAS28 ، ۹٫۲±۵۶٫۱سال بود و ۸۸٫۹ درصد بیماران بر اساس معیارهای خشکی چشم ژاپنی مبتلا به خشکی چشم بودند. دوازده بیمار (۱۳٫۳ درصد) نیز مبتلا به سندرم شوگرن ثانویه بودند. آنتی بادی SSA در ۱۳٫۳ درصد بیماران و آنتی بادی SSB در ۱۰ درصد بیماران مثبت بود. ارتباط معنی داری بین فعالیت آرتریت روماتویید بر اساس DAS28 و شدت خشکی چشم بر اساس معیارهای خشکی چشم ژاپنی هم در گروه بیماران دارای سندرم شوگرن (p=0.045) و هم فاقد سندرم شوگرن (p=0.001) وجود داشت.
نتیجه گیری: ارتباط مشخصی بین فعالیت آرتریت روماتویید و خشکی چشم در هر دو گروه بیماران دارای سندرم شوگرن و فاقد سندرم شوگرن به دست آمد. اغلب بیماران آرتریت روماتویید سندرم شوگرن ندارند ولی خشکی چشم یافته شایعی در بیماران آرتریت روماتویید بدون سندرم شوگرن می باشد.