مقاله بررسی فراوانی تارودونتیسم در بیماران دندان پزشکی مراجعه کننده به دو مرکز رادیوگرافی در شهر تهران (۱۳۹۰ – ۱۳۸۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۵۹ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی تارودونتیسم در بیماران دندان پزشکی مراجعه کننده به دو مرکز رادیوگرافی در شهر تهران (۱۳۹۰ – ۱۳۸۸)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تارودونتیسم
مقاله شیوع
مقاله دندان مولر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رخشان وحید
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: مکی نژاد سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات بسیار کمی در مورد آنومالی تارودونتیسم در جامعه ایرانی انجام شده است. هدف از این مطالعه توصیفی، بررسی فراوانی وقوع تارودونتیسم در بیماران دندان پزشکی مراجعه کننده به دو مرکز رادیولوژی در شهر تهران بود.
مواد و روش ها: در این تحقیق توصیفی – مقطعی، رادیوگرافی های پانورامیک ۱۵۰ مرد و ۱۵۰ زن از دو مرکز رادیولوژی واقع در شهر تهران جمع آوری شد و فراوانی تارودونتیسم در این افراد توسط یک دندان پزشک بررسی شد. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون آماری c2 مورد بررسی آماری قرار گرفتند (a= 0.05).
یافته ها: شیوع تارودونتیسم در این مطالعه، ۵٫۷ درصد (۶٫۷ درصد در زنان و ۴٫۷ درصد در مردان) بود. آزمون c2 نشان داد که بین مرد و زن اختلافی از نظر شیوع این آنومالی وجود ندارد (p value=0.623). اختلاف بین فکین نیز از نظر آماری معنی دار نبود (p value=0.098). همچنین اختلاف بین فراوانی تارودونتیسم در میان دندان ها از نظر آماری معنی دار نبود (p value=0.060).
نتیجه گیری: شیوع تارودونتیسم در جمعیت مطالعه حاضر، مشابه معدود فراوانی های گزارش شده توسط محققین ایرانی و سایر تحقیقات نژاد سفید بود.