مقاله بررسی فراوانی انواع آرتیفکتهای موجود در اسلایدهای هیستوپاتولوژیک فک و دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی انواع آرتیفکتهای موجود در اسلایدهای هیستوپاتولوژیک فک و دهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوپسی
مقاله حفره دهان
مقاله آرتیفکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بیژنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور عادل
جناب آقای / سرکار خانم: نفرزاده شیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آرتیفکت ها ساختارهای مصنوعی در اسلایدهای میکروسکوپی بوده و ممکن است منجر به تشخیص ناصحیح ضایعه پاتولوژیک و درمان اشتباه گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی انواع آرتیفکت ها در اسلایدهای هیستوپاتولوژی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی ۱۵۴ اسلاید از آرشیو بخش پاتولوژی دهان دانشکده دندانپزشکی بابل طی سال های ۹۱-۱۳۸۸ بطور تصادفی خارج شده و اطلاعات بالینی آن ها از پرونده ها استخراج گردید. اسلایدها از نظر وجود یا عدم وجود آرتیفکت توسط پاتولوژیست دهان بررسی شدند. آرتیفکتها با استفاده از کتب مرجع به انواع ناشی از عملکرد جراح، تکنیسین و نحوه انتقال نمونه به آزمایشگاه تقسیم شدند. فراوانی میزان آرتیفکت و اشکال آن به صورت درصد ذکر شد و جهت بررسی عوامل مرتبط از آزمون کای دو استفاده شد.
یافته ها: از ۱۵۴ اسلاید مورد بررسی یک مورد (۰٫۶%) فاقد آرتیفکت بود. به ترتیب ۹۱٫۶ و ۹۹٫۴، ۰٫۰۶ درصد اسلایدها، آرتیفکت ناشی از عملکرد جراح، تکنیسین و نحوه انتقال نمونه داشتند. بیشترین و کمترین آرتیفکت مربوط به عملکرد تکنیسین، رسوب فرمالین و آلودگی بود. بیشترین و کمترین آرتیفکت به ترتیب ناشی از عملکرد جراح، شکاف و حرارت بود.
نتیجه گیری: با توجه به میزان فراوانی آرتیفکت در اسلایدهای میکروسکوپی، جهت کاهش آن و تشخیص صحیح پاتولوژی ،عملکرد مناسب و همکاری جراح، پاتولوژیست و تکنیسین آزمایشگاه ضروری به نظر می رسد.