مقاله بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ به درمان آنها به درمان مهار کننده عملکرد ماست سلها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۴۰۶ تا ۴۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ به درمان آنها به درمان مهار کننده عملکرد ماست سلها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم روده تحریک پذیر
مقاله اسهال
مقاله انتروکولیت ماستوسیتیک
مقاله ماست سل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی نیا حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزادگان کامران
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت نیا حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: احدی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه دلویی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لاری سارا
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت نیا فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری امیرمجدی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اینکه اغلب بیماران سندرم روده تحریک پذیر (IBS) به درمانهای موجود پاسخ مناسبی نمی دهند به نظر می رسد که پاتوژنز بیماری به طور کامل شناخته نیست. اخیرا دانشمندان به نقش ماستوسیتها در بیماری زایی بسیاری از اختلالات گوارشی نظیر سندرم روده تحریک پذیر توجه کرده اند. این مطالعه برای بررسی وضعیت ارتشاح ماستوسیتها در مخاط کولون بیماران IBS با غلبه اسهال و اثربخشی درمان ضدماستوسیت بربهبود علائم، طراحی شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱ در بیمارستان امام رضا و قائم مشهد انجام شده است. پس از اخذ شرح حال شامل مشخصات دموگرافیک، علائم بالینی، سوابق فردی و خانوادگی از ۵۷ بیمار IBS با غلبه اسهال (بر اساس مولفه های (ROME III، برای این بیماران کولونوسکوپی انجام و در صورت طبیعی بودن، نمونه هایی از کولون چپ و راست گرفته شد. تعداد ۴۸ نمونه بیوپسی بازیابی گردید. رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی برای تریپتاز ماستوسیتها بر آنها انجام شده و تعداد ماستوسیتها شمرده شد. شیوع بیماران با ماستوسیت ۲۰< در هر hpf تعیین شد. علائم بالینی بیماران با ماستوسیت بیشتر و کمتر از ۲۰ با هم مقایسه شد.کلیه اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: از ۴۸ بیمار، ۳ نفر(۵٫۸%) ۲۰< ماستوسیت در هر hpf) انتروکولیت ماستوسیتیک) داشتند. شدت علائم بالینی بیماران براساس تعداد ماستوسیتها تفاوت معنی داری با هم نداشت (p>0.05)
نتیجه گیری: شیوع انتروکولیت ماستوسیتیک نسبت به مطالعات دیگر بیشتر نبود. شدت علائم بالینی با شمارش ماست سلها ارتباطی نداشت.