مقاله بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش پرستاری از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت تحصیلی
مقاله علل
مقاله دیدگاه
مقاله دانشجویان پرستاری مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سیده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن وند شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وظیفه اصلی دانشگاه تربیت نیروی انسانی کارآمد و موثر است. اما هر ساله تعدادی از دانشجویان به دلایل مختلف دچار افت تحصیلی می شوند. با توجه به پیامدهای منفی افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی برای جامعه، بیماران، حرفه و دانشگاه، پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی افت تحصیلی و مقایسه عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان با و بدون افت تحصیلی انجام شد.
روش: این پژوهش توصیفی مقطعی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ روی ۱۴۸ دانشجوی دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. افت تحصیلی کاهش نمره استاندارد (z score) معدل ترم قبل نسبت به معدل دو ترم قبل به میزان ۰٫۲ و بیشتر در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بود که شامل اطلاعات جمعیت شناختی و ۵۲ سوال در مورد عوامل موثر بر افت تحصیلی بود. سوالات به صورت مقیاس لیکرت ۵ نقطه ای از خیلی زیاد تا خیلی کم، میزان موافقت دانشجویان با عوامل موثر بر افت تحصیلی را بررسی می کرد. پرسشنامه ها به روش خودگزارشی تکمیل شد. تجزیه تحلیل داده ها با آمار توصیفی،آزمون مجذور کای و تی مستقل انجام شد.
یافته ها:
۳۶٫۵% دانشجویان افت تحصیلی داشتند. مهم ترین علل افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان با افت تحصیلی فوت یک فرد نزدیک (۴٫۱۳±۱٫۲۵)، شیوه تدریس اساتید (۴٫۱۱±۱٫۷)، زیاد بودن واحدهای درسی در هر ترم (۳٫۸۹±۰٫۹۵) و هم زمانی ارایه دروس عملی و تئوری (۳٫۷۶±۱٫۰۹) و از دیدگاه دانشجویان بدون افت تحصیلی روش ارزیابی اساتید (۴٫۰۳±۱٫۳۶)، روش تدریس اساتید (۳٫۸۱±۱٫۱)، زیاد بودن واحدهای درسی در هر ترم (۳٫۷۶±۱٫۰۹) و برنامه ریزی آموزشی (۳٫۷۶±۱٫۱۴) گزارش شد. دیدگاه دانشجویان با و بدون افت تحصیلی از نظر عوامل موثر بر افت تحصیلی تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه گیری: بیش از یک سوم دانشجویان افت تحصیلی داشتند. اتخاذ تدابیری جهت شناسایی و حمایت دانشجویان در معرض افت تحصیلی توسط اساتید مشاور، تشویق و حمایت اساتید جهت استفاده از شیوه های با کارایی بیشتر جهت تدریس و ارزشیابی دانشجو، آموزش شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری به دانشجویان و بازنگری برنامه آموزش پرستاری و مامایی ضروری به نظر می رسد.