مقاله بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۶۴ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله اعتیاد به مواد مخدر
مقاله درمان افسردگی
مقاله متادون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: اللهی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شرقی آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگی و اضطراب از شایع ترین مشکلات روانپزشکی همراه در بیماران با درمان نگهدارنده متادون است که از یک سو منجر به پیش آگهی و پیامد درمانی بدتر خواهد شد و از سوی دیگر تشخیص و درمان بموقع آنها باعث افزایش بهبود و ارتقای کیفیت زندگی می شود.
هدف: بررسی فراوانی علایم اضطراب و افسردگی در بیماران با درمان نگهدارنده متادون
مواد و روش ها: مطالعه ای توصیفی– مقطعی در سال ۱۳۹۱ بر ۱۵۰ بیمار ۶۰-۱۸ ساله مرد مراجعه کننده به درمانگاه درمان نگهدارنده متادون مرکز آموزشی- درمانی شفای رشت به روش نمونه گیری متوالی انجام شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه دموگرافی بیماران و پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک بود. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل شد و اختلاف آماری کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج: از ۱۵۰ بیمار مطالعه، ۷۴ نفر (۴۹٫۳%) علایم اضطرابی و ۷۵ نفر (۵۰%) علایم افسردگی داشتند. رابطه بین سن پایین، تجرد، دوز بالای متادون و، سکونت در شهر با علایم اضطرابی معنی دار بود (P<0.05). مجرد بودن، دوز بالای متادون، سکونت در شهر و سابقه خانوادگی اختلال روانپزشکی با علایم افسردگی رابطه معنی دار داشتند (P<0.05).
نتیجه گیری: مجرد بودن، دوز بالای متادون و سکونت در شهر همراهی بالایی با بروز علایم اضطراب و افسردگی در بیماران با درمان نگهدارنده متادون داشت.