مقاله بررسی فراوانی استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین جداشده از بینی کارکنان پرستاری بخش های مختلف بیمارستان آموزشی هاجر شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۴۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین جداشده از بینی کارکنان پرستاری بخش های مختلف بیمارستان آموزشی هاجر شهرکرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت های بیمارستانی
مقاله مقاومت به متی سیلین
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلهر حوریه
جناب آقای / سرکار خانم: ولیدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نفیسی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سویه های استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد عفونت های بیمارستانی، به علت ایجاد مقاومت متقاطع بالقوه با همه عوامل بتالاکتام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ناقلین بینی در کارکنان بیمارستان، از منابع اصلی عفونت های بیمارستانی محسوب می شوند. این مطالعه با تعیین فراوانی سویه های استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین جداشده از بینی کارکنان بیمارستان آموزشی هاجر شهرکرد انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی سواب بینی ۲۰۴ نفر از کارکنان بیمارستان هاجر بررسی شد. ابتدا نمونه های سواب از بینی بر روی محیط مانیتول سالت آگار و TSBکشت داده شد، سپس سویه های استافیلوکوک ایزوله و با روش های استاندارد میکروب شناسی (کاتالاز، کواگولاز، تخمیر مانیتول و DNase) شناسایی شدند. در ادامه، جهت تعیین حساسیت سویه های استافیلوکوک جداشده به متی سیلین از روش Agar Screen استفاده شد. نتایج با آزمون های کای اسکور و دقیق فیشر مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، ۲۳ سویه از ۵۲ سویه (۴۴%) استافیلوکوکوس اورئوس و ۷۰ سویه از ۱۵۲ سویه (۴۶%) استافیلوکوک کواگولاز منفی با روش Agar Screen، نسبت به متی سیلین مقاوم بودند. بیشترین درصد حاملین استافیلوکوکوس اورئوس از کارکنان بخش عفونی و از کارکنان با سابقه (۱۰-۶ سال) در یک بخش خاص ایزوله شدند. همچنین بین سابقه کارکنان در بخش خاص و محل کار با ناقلین، ارتباط معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد فراوانی سویه های استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین در کارکنان بیمارستان هاجر قابل توجه است. لذا شناخت حاملین با توجه به خطر اپیدمی های ناشی از آن در عفونت های بیمارستانی در میان کارکنان جهت برنامه ریزی، به منظور کنترل و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی ضروری به نظر می رسد.