مقاله بررسی فراوانی اختلال اعتیاد به اینترنت در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۴۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی اختلال اعتیاد به اینترنت در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله اختلال اعتیاد به اینترنت
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلحی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرهندی حدیثه
جناب آقای / سرکار خانم: آرمون بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اینترنت به خودی خود ابزار بی ضرری است اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن، خطر اعتیاد به اینترنت را به دنبال دارد که جزء اعتیادهای رفتار محور طبقه بندی می شود. میزان استفاده از اینترنت و همچنین میزان بروز و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان و دانشجویان درحال افزایش است.این پژوهش با هدف تعیین وضعیت آگاهی، نگرش و رفتار اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی که با روش نمونه گیری خوشه ای روی ۱۰۰ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن کسب شد. پرسشنامه شامل سوالات زمینه ای آگاهی، نگرش و رفتار واحدهای پژوهش بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و به کمک آزمون های آماری کای دو، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین نمره آگاهی و نگرش دانشجویان مورد بررسی متوسط بود (به ترتیب ۴ با انحراف معیار۱٫۸ , و ۲۱٫۵۴ با انحراف معیار ۳٫۸). ۱۸% دانشجویان رفتار اعتیاد به اینترنت داشتند. میان نمرات نگرش و رشته تحصیلی رابطه معنی دار به دست آمد (p=0.013). دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر به اینترنت وابسته بودند) ۱۳% در برابر ۵%). بین رفتار اعتیاد به اینترنت و نوع استفاده از آن و مدت زمان استفاده از اینترنت رابطه معنی دار مشاهده شد (به ترتیب p=0.008 و p=0.0001).
نتیجه گیری: آگاهی و نگرش دانشجویان مورد بررسی درباره اختلال اعتیاد به اینترنت ناکافی است و رفتار اعتیاد به اینترنت در این دانشجویان وجود دارد لذا طراحی مداخلات آموزشی موثر با استفاده از تئوری های یادگیری مناسب پیشنهاد می شود.