مقاله بررسی فراوانی آنزیم های متالوبتالاکتاماز blaVIM، blaIPM و blaNDM در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از زخم های سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول بهمن ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی آنزیم های متالوبتالاکتاماز blaVIM، blaIPM و blaNDM در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از زخم های سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متالوبتالاکتاماز
مقاله سودوموناس آئروژینوزا
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان تفتی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی گیلدا
جناب آقای / سرکار خانم: زندی هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سودوموناس آئروژینوزا نقش عمده ای در ایجاد عفونت های فرصت طلب و شدید در بیماران سوختگی دارد. آنزیم های متالوبتالاکتاماز توانایی غیر فعال سازی اغلب آنتی بیوتیک های بتالاکتام از جمله کارباپنم را دارند و معضلی جدید در درمان بیماران می باشند. هدف مطالعه حاضر، بررسی شیوع آنزیم های متالوبتالاکتاماز blaVIM، blaIPM و blaNDM در سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از زخم های سوختگی در شهر یزد بود.
روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد ۱۸۰ نمونه زخم سوختگی از بیماران بستری در بیمارستان سوانح سوختگی اخذ شد و سپس در آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، کشت داده شد و کلنی های مشکوک با روش های بیوشیمیایی معمول به عنوان سودوموناس آئروژینوزا تعیین هویت گردید. سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی از روش
Kirby-Bauer مطابق با استانداردهای CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) برای تعیین MIC (Minimum inhibitory concentration) ایمیپنم و مروپنم از روش Etest (Epsilometer test)، برای تشخیص متالوبتالاکتاماز از روش فنوتیپی Etest MBL (Etest metallo-beta-lactamase) و جهت تعیین blaIPM، blaVIM و blaNDM از روش PCR (Polymerase chain reaction) با استفاده از پرایمرهای اختصاصی استفاده شد.
یافته ها: از ۱۸۰ نمونه زخم سوختگی کشت داده شده، ۵۴ ایزوله (۳۰ درصد) به عنوان سودوموناس آئروژینوزا تعیین هویت شد. به ترتیب ۷۰ درصد، ۶۶ درصد و ۷۴ درصد ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا به ارتاپنم، مروپنم و ایمیپنم مقاوم بودند. همچنین ۳۵ ایزوله (۶۴ درصد) و ۴۰ ایزوله (۷۴ درصد) به ترتیب
MIC6>16 نسبت به مروپنم و ایمیپنم داشتند و ۲۹٫۵ درصد دارای آنزیم های متالوبتالاکتاماز بودند. ۹ ایزوله (۱۶٫۶ درصد) و ۵ ایزوله (۹٫۲ درصد) از ۵۴ ایزوله مورد بررسی، دارای blaIPM و blaVIM بودند و ۲ ایزوله (۳٫۷ درصد) همزمان دارای blaIPM و blaVIM بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، شیوع آنزیم های
MBL (Metallo-beta-lactamase) و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری بالا است و نیاز است که مانند سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی، مقاومت آنتی بیوتیکی نیز قبل از تجویز آنتی بیوتیک ها انجام شود.