مقاله بررسی فراوانی آسیب های تروماتیک دندانی و چگونگی پی گیری درمان آن ها در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی اصفهان در یک دوره پنج ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی آسیب های تروماتیک دندانی و چگونگی پی گیری درمان آن ها در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی اصفهان در یک دوره پنج ساله
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب ها
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان علی
جناب آقای / سرکار خانم: نیلچیان فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ضربه به دندان یک مشکل جدی بهداشت عمومی به شمار می آید. مراقبت و پی گیری بعد از حادثه از اصول مهم درمان موفقیت آمیز است. هدف از مطالعه حاضر بررسی آسیب های تروماتیک دندانی و چگونگی پی گیری درمان آن ها در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی اصفهان بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، پرونده کلیه بیماران مراجعه کننده به بخش های تخصصی درمان ریشه و اطفال با شکایت اصلی ضربه بررسی شد. نوع درمان، پی گیری، دلیل عدم پی گیری، کامل بودن پرونده ها، اطلاعات دموگرافیک، شماره دندان، نوع، علت، محل و فاصله زمانی وقوع ضربه تا مراجعه به دندان پزشک از پرونده ها استخراج گردید. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ با استفاده از آزمون های آماری توصیفی در سطح معنی دار ۰٫۹۵ مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: از تعداد ۲۰۷ دندان دارای تروما در ۱۲۷ بیمار بیش ترین شیوع در دندان های سانترال (
۶۹٫۶ درصد) دایمی ماگزیلا دیده شد. شایع ترین نوع ضربه، شکستگی تاج (۳۳٫۸ درصد) بود. زمین خوردن و سقوط (۴۴٫۸ درصد) بیش ترین شیوع را در میان علل ضربه داشت. میانگین تعداد مراجعات بعد از درمان بیماران ۲٫۳۸ مرتبه بود. شایع ترین زمان های مراجعه بیماران به دندان پزشک پس از وارد شدن ضربه یک هفته (۲۱٫۸ درصد) و ۲۴ ساعت (۲۰٫۳ درصد) بود. تنها ۲۱٫۲ درصد از پرونده های موجود کامل بودند.
نتیجه گیری: بر اساس مطالعه حاضر به ترتیب شایع ترین دندان درگیر، نوع آسیب و عامل ضربه، دندان سانترال دایمی ماگزیلا، شکستگی تاج، زمین خوردن و سقوط می باشد.