مقاله بررسی فاکتورهای موثر بر الگوهای پراکنش قورباغه جنس Rana در ایران با استفاده ازنرم افزار Spatial Ana1ysis in Macroecology) SAM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فاکتورهای موثر بر الگوهای پراکنش قورباغه جنس Rana در ایران با استفاده ازنرم افزار Spatial Ana1ysis in Macroecology) SAM
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قورباغه
مقاله جنس Rana
مقاله ماکرواکولوژی
مقاله نرم افزار SAM 4.0

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری فردی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان کلات طوبی
جناب آقای / سرکار خانم: حدادیان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: بارانی بیرانوند حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادیان منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Rana از خانواده Ranidae می باشد که دارای پراکندگی جهانی با ۶ زیر خانواده، ۳۰ جنس و ۵۰۰ گونه است. در خصوص بررسی های اکولوژیکی، مطالعه مختصری در مورد تغذیه این جنس صورت گرفته است و تا کنون سایر جنبه های اکولوژیکی و جغرافیایی این جنس در ایران بررسی نشده است. اگرچه فون این جنس از قورباغه ها بصورت گسترده مطالعه گردیده و ۲ جنس و ۴ گونه زیر در ایران ثبت شده استRana ridibunda ،Rana Camerani ،Rana macrocnemis وEuphlyctis Cyanophlyctis  ولی هنوز فاکتورهای موثر برپراکنش این جانوران تعیین نشده است. در این پژوهش به منظور پی بردن به تاثیر فاکتورهای محیطی بر توزیع جغرافیایی این جانوران، از ۹۳ محل مختلف متعلق به ۱۹ استان کشور ایران، چهار گونه مورد مطالعه قرار گرفته است. در تمامی این محل ها نمونه گیری انجام شده و فاکتورهای محیطی هر ایستگاه مورد سنجش واقع شده است، سپس توسط نرم افزار SAM v4.0  ارتباط این فاکتورها با محل های حضور جانور بررسی شده است. نتایج نشان می دهد پوشش گیاهی، عرض جغرافیایی و ارتفاع موثرترین فاکتورهای موثر در پراکنش جنس رانا معرفی می شوند (p<0.05) .همچنین بصورت تفکیک شده برای گونهRana macronemis  و Rana camerani فاکتورهای ارتفاع، پوشش گیاهی و عرض جغرافیایی، برای گونه Rana ridibunda فاکتور عرض جغرافیایی و برای  گونه Rana (Euphylectis)  cyanophylectis فاکتورهای عرض جغرافیایی، بارش و ارتفاع مهمترین عوامل تعیین کننده پراکنش و محل حضور برای این جانوران هستند.