مقاله بررسی غلظت کلروفرم در شبکه توزیع آب شهر اصفهان و پهنه بندی آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی غلظت کلروفرم در شبکه توزیع آب شهر اصفهان و پهنه بندی آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب شرب
مقاله سرطان زا
مقاله شهر اصفهان
مقاله گندزدایی
مقاله THMs

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بینا بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: امین محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پورزمانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی منصور سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: این مطالعه با هدف تعیین غلظت کلر باقی مانده کل و کلروفرم در شبکه توزیع آب شهر اصفهان و پهنه بندی آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic information system یاGIS ) انجام گرفت.
روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی است. کلر باقی مانده کل در محل نمونه برداری از شبکه توزیع آب اصفهان توسط دستگاه پرتابل و غلظت کلروفرم بعد از انتقال نمونه ها در شرایط استاندارد به آزمایشگاه با استفاده از دستگاه طیف سنج جرمی (Gas chromatography–mass spectrometry یاGC-MS ) اندازه گیری شد. برای انجام پهنه بندی نتایج به دست آمده از سنجش پارامترهای مورد آنالیز از GIS استفاده گردید.
یافته ها: مقادیر حداکثر و حداقل به ترتیب برای کلر باقی مانده کل ۳٫۳ ppm و غیر قابل تشخیص و برای کلروفرم ۲۸ ppb و ۱۰ ppb است که غلظت های به نسبت زیاد کلروفرم بیشتر مربوط به نقاط انتهایی شبکه و حاشیه شهر است. نقاط مرکزی شهر دارای غلظت کمتری از کلروفرم نسبت به سایر نقاط است. دلیل این امر را می توان به مصرف بیشتر آب در نقاط مرکزی شهر و راکد ماندن آب در نقاط حاشیه ای شهر مربوط دانست.
نتیجه گیری: در حال حاضر آب خروجی از تصفیه خانه آب شرب اصفهان کیفیت مناسبی از لحاظ وجود کلر باقی مانده و محصولات ثانوی گندزدایی دارد. مقادیر آن در محدوده مجاز WHO (Word health organization) و USEPA (United states environmental protection agency) می باشد ولی ضرورت دارد غلظت احتمالی تری هالومتان های تولیدی به صورت مستمر اندازه گیری شود. همچنین روش های مناسب تلفیقی برای کاهش تشکیل این ترکیبات مورد توجه قرار گیرد.