مقاله بررسی غلظت کلروفرم در آب شرب تهران در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی غلظت کلروفرم در آب شرب تهران در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلروفرم
مقاله کلر باقی مانده
مقاله گندزدایی
مقاله پیش سازها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان بخش احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لیلی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آذری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کلروفرم از محصولات جانبی گندزدایی است که بر اثر واکنش بین کلر باقی مانده در آب با ترکیبات آلی به عنوان پیش ساز آن ها تشکیل می شود. وجود این محصولات جانبی گندزدایی در آب شرب می تواند خطرات بهداشت عمومی از جمله پتانسیل سرطان زایی داشته باشد. لذا در این مطالعه غلظت کلروفرم به عنوان شاخص محصولات جانبی گندزدایی با کلر در داخل آب شرب تهران بررسی شد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که در آن نمونه های مورد نظر از آب خروجی تصفیه خانه ها و نقاط مشخصی از شبکه توزیع آب در فصول مختلف سال در تهران در سال ۱۳۸۸ برداشت شده و با استفاده از روش های استاندارد از نظر وجود ترکیبات کلروفرم مورد آنالیز قرار گرفت. هم چنین پارامترهای دما، PH و غلظت کلر باقیمانده به عنوان مهمترین فاکتورهای در ارتباط با غلظت های کلروفرم اندازه گیری شدند.
یافته ها: میانگین کل غلظت کلروفرم در آب خروجی از تصفیه خانه ها و شبکه توزیع به ترتیب برابر ۱۱٫۲ و ۳۶٫۵ میکروگرم در لیتر اندازه گیری شد که در شبکه توزیع تقریبا ۳٫۳ برابر بیشتر از مقادیر مربوط به آب خروجی از تصفیه خانه هاست.
استنتاج: بررسی غلظت های کلروفرم در آب خروجی از تصفیه خانه ها و شبکه توزیع با مقادیر دما، ph و کلر باقی مانده نشان دهنده وجود ارتباط مستقیم بین آن ها می باشد که این ارتباط در شبکه توزیع معنی دار بوده در حالی که در آب خروجی از تصفیه خانه ها این ارتباط معنی دار نبود. هم چنین مقادیر اندازه گیری شده غلظت های کلروفرم پائین تر از حدود مجاز قرار داشت.