مقاله بررسی غلظت کادمیوم و سرب در دو گونه کوسه چانه سفید (Rhizoprion odonacutus) و کوسه چاک لب (Carcharhinus dussumieri) از کوسه ماهیان غالب خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی غلظت کادمیوم و سرب در دو گونه کوسه چانه سفید (Rhizoprion odonacutus) و کوسه چاک لب (Carcharhinus dussumieri) از کوسه ماهیان غالب خلیج فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادمیوم
مقاله سرب
مقاله کوسه چانه سفید
مقاله کوسه چاک لب
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترسلی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی ساری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نسب تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی غلظت کادمیوم و سرب در بافت های عضله و کبد کوسه چانه سفید (Carcharhinus dussumieri) و کوسه چاک لب (Rhizoprion odonacutus) در سواحل بندرعباس در زمستان ۱۳۸۹ انجام گردید. غلظت کادمیوم و سرب با دستگاه جذب اتمی مدل Perkin Elmer 800 تعیین شد. میانگین (±SD) غلظت کادمیوم و سرب در بافت عضله کوسه چانه سفید به ترتیب <0.02 و ۰٫۱۳±۰٫۰۲ و کوسه چاک لب به ترتیب <0.02 و ۰٫۰۹±۰٫۰۱ میکروگرم بر گرم وزن تر بدست آمد، در حالی که میانگین غلظت کادمیوم و سرب در بافت کبد کوسه چانه سفید به ترتیب ۰٫۰۹±۰٫۰۱ و ۰٫۴۰±۰٫۰۳ و کوسه چاک لب به ترتیب ۰٫۰۶±۰٫۰۱ و ۰٫۳۲±۰٫۰۴ میکروگرم بر گرم وزن تر بود. بین غلظت کادمیوم در بافت کبد و غلظت سرب در بافت های عضله و کبد کوسه چانه سفید با کوسه چاک لب اختلاف معنی داری بدست آمد (P<0.05). غلظت کادمیوم در بافت کبد و میزان سرب در بافت های عضله و کبد هر دو گونه با متغیرهای زیستی طول چنگالی و وزن همبستگی معنی دار و مثبتی حاصل شد (P<0.05). نتایج نشان داد تجمع فلزات سنگین به نوع عنصر، بافت، گونه و فعالیت های متابولیسمی بدن بستگی دارد. در این مطالعه، میانگین غلظت کادمیوم و سرب در بافت کبد کوسه چانه سفید و کوسه چاک لب بیشتر از حداقل استانداردهای ارائه شده توسط اتحادیه اروپا و کمیسیون مشترک WHO/FAO بدست آمد.