مقاله بررسی غلظت جیوه در بافت کبد و موی شغال طلایی در سواحل مرکزی استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی غلظت جیوه در بافت کبد و موی شغال طلایی در سواحل مرکزی استان مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جیوه
مقاله کبد
مقاله مو
مقاله ریخت شناسی
مقاله شغال (Canis aureus)
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملوندی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی ساری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پوری سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلی در این مطالعه گزارش غلظت های پایه جیوه در بافت مو و کبد گونه شغال طلایی و ارتباط بین میزان غلظت جیوه کبد و مو با وزن و طول بدن و جنس بود. سپس از این اطلاعات برای ارزیابی شایستگی استفاده از موی شغال به عنوان ابزار غیر مخرب برای تعیین جیوه بار بدن استفاده شد.
روش بررسی: نمونه های بافت کبد و مو از شغال طلایی در شهرستان نور واقع در سواحل مرکزی استان مازندران جمع آوری شدند. از نمونه های تلفات جاده ای (Road-killed) استفاده شد. اندازه گیری میزان جیوه به وسیله دستگاه AMA254LECO و روش استاندارد شماره ASTM, D-6722 انجام یافت.
یافته ها و نتایج: اختلاف معنی داری بین دو جنس و همچنین همبستگی بین دو بافت مشاهده نشد. اما در مقابل رابطه مثبت و معنی داری (p<0.05) بین میزان جیوه مو با وزن و طول بدن مشاهده شد. به طور کلی میزان غلظت جیوه پایین تر از حدی بود که باعث آسیب به گونه شود. به نظر می-رسد این اولین مطالعه صورت گرفته بر روی گونه شغال با این دیدگاه باشد. همچنین در این تحقیق روش نمونه گیری آسان و غیر مخرب پیشنهاد شده است.