مقاله بررسی غلظت آنیون های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای ارتقای تجهیزات پزشکی و داروسازی اروپا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی غلظت آنیون های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای ارتقای تجهیزات پزشکی و داروسازی اروپا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیالیز
مقاله آنیون
مقاله استان قم
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: پایداری شایسته نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کیفیت آب مصرفی برای آماده سازی محلول دیالیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی غلظت آنیون های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی تعداد ۴۵ نمونه از آب ورودی به دستگاه های دیالیز بیمارستان های استان قم، انجام شد. مقادیر موجود با استانداردهای مربوط مقایسه گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین کلی آنیون ها از حد استانداردهای AAMI و EPH پایین تر بود که نشان از کیفیت مناسب آب دیالیز در این بیمارستان ها دارد. اما در تعداد کمی از نمونه ها این مقادیر بالاتر از حد استاندارد بود. بنابراین، لازم است که آب ورودی به دستگاه های دیالیز به صورت مداوم پایش شود.