مقاله بررسی عکس العمل ارقام تجاری پنبه نسبت به بیماری بلایت باکتریائی با عاملXanthomonas citri pv. malvacearum که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عکس العمل ارقام تجاری پنبه نسبت به بیماری بلایت باکتریائی با عاملXanthomonas citri pv. malvacearum
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکنش ارقام
مقاله پنبه
مقاله Xanthomonas malvacearum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلی فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نادر
جناب آقای / سرکار خانم: عرب سلمانی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلایت باکتریایی پنبه با عامل باکتریائی (malvacearum ex. X. axonopodis pv.) Xanthomonas citri pv. malvacearum از بیماریهای مهم قرنطینه ای درکشور محسوب می شود. درخصوص ارزیابی واکنش ارقام مختلف پنبه نسبت به این بیماری در شرایط گلخانه ای گزارش رسمی در دست نیست. برای این منظور از سه مرحله کوتیلدونی، گلدهی وغوزه دهی گیاه برای انجام این پژوهش استفاده شد. در بررسی اثر مایه زنی روی غوزه ها در شرایط آزمایشگاه (درون شیشه ای) از طرح کاملا تصادفی در۴ تکرار و در بررسی اثر مایه زنی بر روی گیاهچه ها، غوزه ها و برگ ها در گلخانه از شش تکرار استفاده شد. زادمایه از مخلوط ۵ جدایه در غلظت ۱۰۶ سلول در میلی لیتر تهیه شد. جهت ارزیابی حساسیت برگ ها از سیستم هانتر و ارزیابی حساسیت غوزه ها به روش هیلاکس انجام شد. جهت آزمایش در مرحله گلدهی، برگ ها سه روز متوالی با سوسپانسیون باکتری محلول پاشی شدند. جهت تلقیح غوزه ها نیز از غوزه هایی که در سن سه هفتگی بودند استفاده شد. غوزه ها با سوزن استریل در دو ناحیه زخم و با پنبه آغشته به سوسپانسیون باکتری تلقیح شدند. برای هر یک از مراحل تلقیح روی پنبه ک شاهد در نظر گرفته شد. از آب مقطر استریل به عنوان شاهد استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد از بین ۸ رقم مورد مطالعه حساس ترین آنها، رقم بومی (از گونه (G. herbaceum و سه رقم سای اکرا، سیندوز و بختگان جزو مقاوم ترین ارقام بودند. نتایج مرحله غوزه دهی همسو با نتایج مرحله گلدهی بود. در هر دو آزمایش مقایسه میانگین داده ها نیز نشان داد اختلاف معنی داری بین همه ارقام جز سه رقم بختگان، سای اکرا و سیندوز وجود دارد.