مقاله بررسی عینی و ذهنی خستگی عضله تراپزیوس فوقانی در قالی بافان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۲۰ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عینی و ذهنی خستگی عضله تراپزیوس فوقانی در قالی بافان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگی عضلانی
مقاله عضله تراپزیوس فوقانی
مقاله الکترومایوگرافی
مقاله ارگونومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی راد ندا
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: مقیم بیگی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مقدم رشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حدود ۸٫۵ میلیون نفر از شاغلان کشور را قالی بافان تشکیل می دهند که شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی، به ویژه در ناحیه شانه آنها بسیار بالا است. توجه به خستگی عضلانی به عنوان ریسک فاکتور ایجادکننده اختلالات اسکلتی-عضلانی باعث ارتقای سلامت قالی بافان می شود. از فاکتورهای نشان دهنده گسترش خستگی عضلانی، کاهش فرکانس میانگین توان و افزایش مجذور میانگین ریشه در سیگنال های الکترومایوگرافی در واحد زمان است. این مطالعه به بررسی خستگی عضلانی قالیبافان می پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج، ۱۲ قالی باف (۹ زن، ۳ مرد) وارد مطالعه شدند. داده های مطالعه با روش های الکترومایوگرافی سطحی و نرخ ناراحتی اعضای بدن، طی ۲۱۰ دقیقه قالی بافی جمع آوری شد. تغییرات پارامترهای الکترومایوگرافی و نرخ ناراحتی اعضای بدن با روش آنالیز واریانس اندازه گیری های تکرار شده (با متغیرهای مستقل جنسیت و سابقه کار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: طی ۲۱۰ دقیقه قالی بافی، تغییر کاهشی فرکانس میانگین توان تراپزیوس فوقانی راست و چپ به ترتیب باP=0.002  و P=0.006 معنادار بود؛ ولی تغییرات مجذور میانگین ریشه این دو عضله در زمان بررسی معنادار نبود. به همین ترتیب طی این مدت، تغییرات نرخ ناراحتی اعضای بدن نیز معنادار نبود و روش عینی و روش ذهنی همبستگی معناداری نداشتند.
نتیجه گیری: بررسی گسترش خستگی عضلانی با روش های عینی و ذهنی، کاهش معنادار فرکانس میانگین توان را نشان داد، اما پارامتر مجذور میانگین توان و نرخ ناراحتی اعضای بدن، تغییر معناداری نداشتند. رابطه معناداری بین ارزیابی ذهنی و عینی خستگی مشاهده نشد.