مقاله بررسی عوامل پیش بینی کننده میزان پرخاشگری در نوجوانان کاربر بازی های رایانه ای خشن در شهر قم، سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل پیش بینی کننده میزان پرخاشگری در نوجوانان کاربر بازی های رایانه ای خشن در شهر قم، سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگری
مقاله خشونت
مقاله بازی های رایانه ای
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی ثاراله
جناب آقای / سرکار خانم: دهداری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: نوری جلیانی کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: دوران بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نوجوانان عمده ترین مخاطبان بازی های رایانه ای هستند. فن آوری جذاب این بازی ها، چهره های مجازی را در نظر مخاطبان خود به گونه ای واقعی جلوه می دهند. در این بازی ها، گرایش زیادی به نشان دادن صحنه های خشن و مرگ بار وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده میزان پرخاشگری در کاربران نوجوان بازی های رایانه ای خشن در شهر قم انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، ۱۰۰ نوجوان کاربر بازی های رایانه ای خشن مراجعه کننده به گیم نت های شهر قم به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های مربوط به اطلاعات دموگرافیک، میزان پرخاشگری و نگرش نسبت به خشونت را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی، آنالیز واریانس یک طرفه و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری ۰٫۰۵>p در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن نوجوانان مورد بررسی ۱٫۶±۱۴٫۲ سال بود. نتایج نشان داد سه متغیر نگرش نسبت به خشونت، تعداد ساعات بازی در هفته و معدل آخرین مقطع تحصیلی، قادر به پیش بینی ۴۳% تغییرات پرخاشگری کاربران نوجوان بازی های رایانه ای خشن بوده است (p<0.0001، f=6.6،r2=0.43 ).
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، برنامه های آموزش رسانه بیشتر باید بر تغییر نگرش مثبت نوجوانان به پرخاشگری و کاهش تعداد ساعات بازی در هفته تمرکز داشته باشد. همچنین به کارگیری راهبردهای ترغیب کننده در جهت پیشرفت تحصیلی می تواند تعداد ساعات بازی با این رسانه را کاهش دهد.