مقاله بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله عوامل پیش برنده
مقاله عوامل بازدارنده
مقاله توسعه روستایی
مقاله بخش میانکوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمینی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: نظری سرمازه حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل، انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که جهت گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان روستایی بخش میانکوه (N=8381) تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای ۲۵۴ نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده های میدانی پرسشنامه ای بود که روایی صوری آن با استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی، شش عامل به عنوان عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی بخش میانکوه استخراج و نام گذاری شد. نتایج نشان داد که این عوامل به ترتیب ۷۱٫۸۲۴ درصد و ۶۷٫۷۸۴ درصد از واریانس عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرین در بین زنان روستایی مورد مطالعه را تبیین می کنند. هم چنین، نتایج پژوهش نشان داد که سهم عوامل پیش برنده موثرتر از عوامل بازدارنده بوده و در نتیجه با ایجاد زمینه لازم می توان با تقویت عوامل پیش برنده و فائق آمدن بر عوامل بازدارنده، به توسعه کارآفرینی در بین زنان روستایی در بخش میانکوه کمک کرد.